عمومی

آقای وزیراطلاعات! حواس‌تان به دولت هست؟

« « دشمن از رون مرزهای ور ا اهتمام رور، ریب و نگ سایبر رایطی را راهم رده ا دمریک امام.

1- چه وزیر محترم، چه مشی برخی سیاسیون و اصحاب رسانه، دشمن را بیرونی خوانده و انگشت را به سمت مهم اطلاعات داخلی (که سهمی در آرامش این روزهای کشور دارند) نگرفته، جای خوشوقتی دارد. اگر این ر را اصلاح روندی نامیم سالهاست نخبگان امعه را از نظام دا میندید که به نظرتان اهمیت دارد.

2- سال‌های متمادی است که چنین انگیزه‌ای در آنها وجود دارد، اما گاهی رسانه‌های رسمی کشور و چهره‌های سیاسی، فرهنگی با تضعیف برخی دولت‌ها، به نومیدی آسیب‌رسان به مردم می‌پردازند و حال آن‌هایی که کمتر شنیده می‌شوند، ایجاد نومیدی را می‌کنند. ازجمله رگان ورای ماهنگی لیغات ای وزیر در مع نها سخنان اند.

3. ارائه متن امل این نظرسنجیا میواند رای دولت، امید نده، نمیوانند واهی و سراب اشد. ارامترهایی دارد اعلام و نشر نظرسنجی موصوف میوانند و ایگاه ن را روشن ند.

4- ازجمله رفتارهایی اعث نامیدی مردم میود، ملکرد دولتمردان است. ا ر اری دون مل مطرح و دها و دها ار رار ود، اصلش ما امیدواری نیست، لکه د در ای وود. نمونهاش ملکرد وزیر ن رفاه است ا سراب امید مده ود و دست ر ن رگان دولت

5- وزیر محترم اطلاعات میوید اکنون دولتی انقلابی و مردمی ر سر ار مده و د ول اساسی در وزه اقتصاد داد. این جمله را هر کس دیگری گفته بود، وجه آرزو یا خطابه یا شعار داشت اما وقتی وزیر محترم آن را می‌گوید نه تنها یک آرزو دارد که یک خبر باشد و می‌تواند به یک «مطالبه» تبدیل شود. جناب آنها بیش از دیگران می‌دانند عملکردی دارند که به این هدف ضربه بزنند، کاری ضدانقلی و ضدمردمی است و لابد وزارت به عنوان چشم و گوش باز کشور، حواسش به دولتی که بیشترین همراهی با آن را دارد، (از صدر انقلاب اطلاعات) وجود دارد، واهد ود و موقع رای نار اشتن مدیران ناتوان میمسازی واهد رد.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا