دانش و سلامت

آمار بی سابقه بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟

به گزارش شفاف روژان به جای اینکه کنار هم سن و سالان و خانواده باشد، روی تخت بیمارستان بستری در بیمارستان کودکان مفید در تهران بستری شده، از سردرد و گلو درد و درد سوزن سرمی که به دستش زده بود، می گفت; دختر .5 سالهای امیکرون در ن ولد سراغش ماده ود، ا ایی درصد ای مرکز ودکان

بیمارستان مرکز طبی کودکان میگوید: از 3 0 تخت بخش کوید 19 تنها حدود 6 تخت خالی است و سرعت بر تختهای نسبت به موج پنجم با بیماری دلتا است اما حال کودکان بستری شده نسبت به تخت خوابیده شده در موج پنجم بهتر است و درگیری بیشتر است. ریوی دید اند نیاز استفاده از مراقبتهای ویژه مارستان اشند.

ر اساس مارها وزارت داشت از ابتدایی مه ری رونا، مار ستری ودکان نسبت سایر روه مای در م ایو دهر م مار رونا، مار ستری ودکان. اما در مجموع شش ماه موارد کودکان و نوجوانان با شیب تندی افزایش یافته است، در آبان میزان بستری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مشابه آمار بیماران گروه سنی 19 تا 30 سال 9 درصد اما با رشد 2 برابری میزان بستری کودکان و نوجوانان بود. ر سال اکنون درصد رسیده است. واسینه نشده اند.

بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، کمترین امار بستری با علائم احتمال وقوع هفته دی و هفته بهمن مربوط به گروه سنی 19 تا 30 سال با 9 درصد است، آمار بستری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال 22 درصد، گروه سنی 31 تا 50 سال درصد یک سال دود درصد و الای سال درصد وده است.

مار سابقه ستری ودکان و نوجوانان از ابتدایی رونا ویروس/ مبتلایان

رس مارستان مفید ودکان م از مراجعه به دود مار این مرکز درمانی در مال ران اشگاه ماری نشان دهنده سرعت سرایت الای امیکرون است.

نوری پور میگوید: از بین مراجعات سرپایی با احتمال احتمالی ورزش 118 کودک و نوجوان در اورژانس و 70 نفر در بخشها بستری شده اند و آمارهای مراجعه و بستری در سه تا چهار روز اخیر حدود 2 برابر شده است.

از 25 دی تا 8 بهمن آمار مراجعان سرپایی به بیمارستان های تهران 2 برابر است و در هفته اول بهمن 19.8 درصد بستری های زیر 10 سال، 10 تا 20 سال 3.8 درصد، 20 تا 30 سال 8.9 درصد و یک سال .8 درصد و در مجموع از درصد ستری ر سال است. این مارها را وکلی معاون درمان ستاد رونای ران اشگاه رنگاران وان داده است.

توکلی میگوید: هفته اول بهمن در تهران 709 نفر از بیماران بستری در تهران 709 نفر در رده سنی 40 تا 50 سال 8.2 درصد، 50 تا 60 سال 12.2 درصد، 60 تا 70 سال 13.7 درصد، 70 تا سال .6 درصد و الای. سال درصد است.

به گفته معاون ستاد فرماندهی ستاد مرکزی تهران، رده سنی فوتی های تهران در رده سنی زیر 10 سال 4 درصد، 10 تا 30 سال صفر درصد، 30 تا 40 سال 4 درصد، 40 تا 50 سال 8 درصد، 50 تا 60 سال 14 درصد، 60 تا سال درصد یک سال درصد و الای سال درصد در نخست من است.

جمالیان رئیس علوم پزشکی اراک به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: 90 کودک و نوجوان زیر 18 سال در 10 روز گذشته به مراکز درمانی در استان اراک مراجعه کنند که از مجموع 250 بستری در استان اراک، 22 نفر زیر 18 سال در بیمارستان بستری شده اند. این داد نفر در مراقبت های ویژه نظر رار دارند.

پهلوان رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: تا 11 بهمن ماه، بیماری زیر بستری و بستری موقت در مشهد در رده سنی 4 سال 12 درصد, 5 تا 19 سال 6 درصد, 20 تا سال .5 درصد، سال درصد، سال درصد و الای سال .5 درصد است.

اسحاقی متخصص عفونی بیمارستان مفید کودکان، سردرد، گلو درد، تهوع، استفراغ، ضعف و بی حالی را از علائمی که روژان کودکان به امیکرون میداند، علائمی که روژان، امیر رضا، محمد و مادران کودک در بیمارستان مفید و طبابتی دارند، دارند. ستری ودند، نها اشاره رند.

جماعتی دبیر کمیته علمی علوم به خبرنگاران جوان میگوید: توصیه ما تزریق دوز سوم در باشگاه های بزرگسالان و تزریق واکسن در کودکان و نوجوانان، رعایت فاصله گذاری، پرهیز از حضور در تجمعات و استفاده از ماسک برای رفتن به امیکرون است.

امیکرون بیخ گوش ماست، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تزریق واکسن و استفاده از خودمان از ماسک به ویژه کودکانی که بیشتر از موج های گذشته در معرض خطر قرار گرفتن هستند، می شود.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا