عمومی

آیا اوضاع زمان ما با روزگار قدیم فرقی کرده است؟

آیا سوال رد در این مقایسه اخص ا ست؟ اخص ای ر دن، ادی، آرامش، ل، ایگاه اجتماعی و…

امروز رح ال مختصری از رازی را در ات الشافعیه سبکی (م ) مرور می ردم. ردم نم از نظر اخص ادی ری ر او رفته است و ا می ود ن را ا منظر ما مقایسه رد. م و ر رازی را می دانم. ار رنبهایی دارد، نقادی ای ر راء دیگران دارد. لیفات رگ و مهمی داشته است. ن در مسیر دانش دینی داشت و …

مردمان ن روزگار ا او خوردی داشته اند؟

سبکی می نویس: مانی ری در لوم دست ورد، [اخراج] او از ن ر د. نگاه ماوراءالنهر رفت، در نجا نیز مسائلی در وارزم مد، رایش مد رد. از نجا م درآمد و ری رفت. مدتی با سلطان شهاب الدین غوری بود و بعد به دربار سلطان محمد خوارزمشاه پیوست و نزدیک او بالاترین موقعیت را پیدا کرد و در خراسان مستقر شد… مدتی در هرات بود و از افکار کرمیان انتقاد می کرد. نان ا او درافتادند و ده، او را مسموم ردند و او از ن سم مرد. (سبکی، / (مان وارزمشاه، سلطان نزد او می مد.

سبکی می افزاید: مس الدین نام او را در اب (سبکی، / ) وی مذهبان (عوام از اهل دیث) نامه ای ر از و رفهای د نوشتند و روی منبر او اشتند. مد و واند. نسبت ای د رزندش و مسر و لامانش داده وندند. او نها را واند و اگر نین است رای نان لب وبه می نم! البته رزند و مسر و لامم نگفته اند «خداوند سم است» [صبحت ها طولانی بود]، (سبکی: / ( این زندگی الم درجه اول دنیای اسلام [سنی] این ایگاه و موقعیت، این نین رفتار نه ویزی وام می ده است. مانی م ا اسماعیلیان درافتاد، دشنه ای در نار رختخواب او اشتند.

الا می وانیم مقایسه نیم اوضاع دنیا ر ده است ا ر. این ارش در من در اره ستایش ایی ما از وجود ادی ر در مدن اسلامی می نیم، سودمند است.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا