عمومی

از فنلاند چه می‌توان آموخت؟

فنلاند کشوری بالای مدار 6 درجه شمالی، سرزمینی یخ زده، نور و کم آفتاب است که در شمال کشور تابستان‌ها خورشید برای ۷۳ روز غروب نمی‌کند و همه ۲۴ ساعت روز هوا روشن است. در مستان نیز روز ورشید لوع نمیند اک نلاند در مستان ده و در ابستان اتلاقی (توندرا) ا در این ور، ناجوانمردانه رما، نور و اک اصلخیز را مقدار ادی از نلاند دریغ رده است. رن دشنه را م “استیو ابز”

اار وب م دهها سال ود اقتصاد نلاند ر ایه ن میرخید، در الاضر از رایط وبی رخوردار نیست. این مه ستم وارد شده از سوی و استیو ابز، امروز نلاند نا نظر اکثر ارشناسان از “پیشرفته مرین” اید رسید ونه؟ ا مرانی بر لم و رد و دسترسی ر:

_ نها ور منطقه ورو از دیدگاه اعتبار و درستی snap دارای درجه وق ور (AAA) است. این نی موقعیت سیار ایدار. رکوردی دیوانه ننده و خاص رد در آن.

_ از دیدگاه “شاخص ساد” (یعنی اصلا” در این ور دزدی وجود ندارد!)

_ ا از دلار مریکا درآمد سرانه، در مار مرفهرین ورهای آن است.

_ امید زندگی در نان این ور و در مردانش الای سال است. رکورددار.

_ دارای سیستم سرتاسری لویزیونی دیجیتال است، سالهاست نالوگ در این ور از رده ارج ده است.

_ نلند مراه ای نیوزلند،

_ رشد سالانه معیت در این ور، نه اندکی الاتر از ر درصد است.

_ دارای رین و املترین و ربازدهرین نظام موزشی آن است.

_ در اخص وسعه انسانی در ند دهه آخر، نلاند مواره رتبهاش ن م دهم وده است.

_ در نلند مار سوناها و استخرها از داد ودروهاست.!

_ در نلند از ر ری مایعات دور ریز، مه ای ن ازیافت میوند و از ر ری لاستیکی نیز، ا ری.

_ اگر دارید ودروی ود در سال میلادی نلاند سفر نید، دچار مشکل میوید.! ون ن مان مام ودروها در نلاند ا انرژي اك ميوند و مپ نزني ديگر در اين ور وجود نخواه!

_ موزش الی ا مقطع دکترا در این ور، ا رای دانشجویان ارجی رایگان است.

_ ور نلاند دارای معتبرترین رنامه ملی است. ریبا» در مه ا دون ویزا از روندان نلاندی استقبال میود.

۱۵_۹۷ درصد از مردم فنلاند از ادیان اطلاعاتی ندارند، اما اکثریت آنها تنها معتقدند که خدایی وجود دارد و در سراسر این کشور تنها یک کنیسه و چهار کلیسا وجود دارد.

_ در نلاند از ار افه موسیقی و سالنهای رقص و واز و نرهای سمی وجود موما دارد.

_ دادگاه در این ور از لوتترین ادارات و در رخی از رها، اصولا”

_ ر روند نلاندی محض ولد م انون نظر متخصص، روانشناس،

_ ر روند نلاندی در ولندگی و دوبار دارد نام وچک ا نام انوادگیاش را دلخواه می دهد.

۲۰_ هر شهروند فنلاندی این حق را دارد که پس از رسیدن به سن قانونی صاحب شغل، در غیراین صورت دولت موظف است که دارای شغلی با تخصص و تحصیلاتش یا آن را تامین مالی کند.

اینها وهم و ال نیست؛ مطمئنی است ند ار لومتر دور از ما .

ورهای ون نلاند نروژ، سوئد و دانمارک از درنشینان دول ورهای وشبخت.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا