عمومی

استخوان‌هایی که بی‌صدا می‌شکنند – مجله ایرانی

استخوانهایی دا میند

بیماری خاموش و بدون پوکی استخوان در حال افزایش در ایران است.

ارش مجله ایرانی، روزنامه شهری ««بیش از ۴۲درصد از جمعیت بالای ۶۰سال کشور دچار پوکی استخوان هستند و دسترسی کافی به دستگاه تشخیص بیماری می‌شود تا تشخیص پو استخوان برای نزدیک ۶۸درصد افرادی که در معرض خطر هستند (دو-سوم افراد) انجام نمی‌شود. این در الی اس است رسیا آنی م نشان می دهد ر سه آنیه ا ادامه رشد معیت مسن آن م نی میود داد ستگیای ناشی از وکی استخوان افزایش دا ند. امسال روز جهانی پوکی استخوان (۲۸مهر / ۲۰بر) با شعار «برای سلامت استخوان قدم برداشتن» و اصلاح بدنی بر روی فعالیت‌های فیزیکی و بدنی، همچنین سبک زندگی، تشخیص به‌موقع و تکمیل درمان انجام می‌شود. این در حالی است که بررسی‌های نشان‌های جهانی می‌دهد حدود ۸۰درصد از افرادی که دچار شکستگی از پوکی استخوان می‌شوند، شناسایی نشده و به همین دلیل درمان مناسب را دریافت نمی‌کنند. ن م در الی وکی استخوان میوانند ر مهمی ر ندگی افراد داشته اند راکه ستگیا نا ا ن زندگی افراد را ر داد و میوانند ر ند نان در سالمند سالمندی ر در معرض وکی

استخوانهایی دا میند

استخوانهایی دا میند

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا