استان ها

اسهال و استفراغی که این روزها شایع شده علائم کرونای جدید است؟

اسهال و استفراغی این روزها ایه ده لائم رونای دید؟

یک متخصص بیماری درباره بیماری های شایعی که این روزها باعث اسهال و استفراغ می شود در بسیاری از افراد گفته می شود که می گوید: در دو هفته گذشته موارد متعددی وجود داشت که غذای بیرون از خانه نخورده بود و تماس های خارج از خانه نداشتند و بیشتر علت بیماری بودند. ود و در ابستان عده ود.

ارش رنا؛ یک متخصص بیماری درباره بیماری های شایعی که این روزها باعث اسهال و استفراغ می شود در بسیاری از افراد گفته می شود که می گوید: در دو هفته گذشته موارد متعددی وجود داشت که غذای بیرون از خانه نخورده بود و تماس های خارج از خانه نداشتند و بیشتر علت بیماری بودند. ود و در ابستان عده ود. رسی این مسئله ار وزارت داشت اید در این اپیدمی اَرش ای لمی داده و این موارد . از این رو ما نمی دانیم این نوع ویروس ویروس است و ور ایع می ود.

ما نمی دانیم این ویروس ویروس نوع است و ور عی می ود

دکتر محمدجعفر رهوش، استاد دانشگاه لوم ران در اسخ این سوال : علایم چون تب مختصر و تهوع و استفراغ و اسهال ایجاد می‌شود اما امروز به دلیل وجود بیان در سطح جامعه گفته می‌شود بیشتر به ویروس‌هایی که اپیدمی‌شوند توجه می‌شود و اگر مشکوک هستند از پی سی آر استفاده می‌شوند. در دو سه بعدی موارد ادی و رون رسی این مسئله ار وزارت داشت اید در این اپیدمی اَرش ای لمی داده و این موارد . از این رو ما نمی دانیم این نوع ویروس ویروس است و ور ایع می ود.

لازم است وزارت دارای نوع ویروس را ناسایی ند

وی افزود: در این موارد معمولاً به عنوان یک ساده مثل ای و ماست و… اید ون دور ماری مین ورت سطحی و سریع می رد نیازی دیده نمی شود و درخواست مایش می دهد. ولی به هر حال لازم است قسمت هایی که در وزارت بهداشت فعال هستند و مربوط به بیماری های همه گیر هستند، بررسی هایی وجود دارد که از آزمایشگاه ها استعلام کنند و این نوع ویروس را شناسایی کنند. امروز مردم داشت را رعایت نند و این ماریه ده است. دست ای ود را مرتبا ویند و در ایکه نسبت داشت و میزی ا و مطمئن بود که نخورند. در این ول اید در آن ا و سعی ود در اهای مومی ویژه اگر رعایت کنید آئین اشد ا نخورد.

ده درصد از موراد رونا لایمی مشابه اشتهایی و وع و درد معده دارد

دکتره ره وش در مورد اینکه آیا می وان این ماری از آنواده ویروس اومیکرون است؟ : له امروز ده درصد از موراد رونا لایمی مشابه و اشتهایی و وع و درد معده دارد. ال اکثرا رونا درد دنی و درد لات و لایم نفسی من دارند از این رو چنین چیزی وجود دارد و باید تصور کنند که اومیکرون دارند و خود را ایزوله کنند و به دیگران نزدیک نشوند و بدون رعایت اصول بهداشتی پخت و پز نکنند یا از سرویس های بهداشتی مشترک استفاده کنند و در فضای عمومی عمومی انجام دهند. نباشند. دست ا مرتبا ایدسته ود ا اپیدمی نترل ود.

مصرف نتی وتیک در نین موارد ایی ندارد

این متخصص وارش در وصف اینکه مصرف داروها را مصرف می کند و نتی وتیک می نند، آیا این امر است؟ ریح رد: نه نتی وتیک نیاز نیست و داروی مهمی نمی واهد. ار اسهال دید است اهای انگی ند روزی رانند معمولا از ساعت نیست و اد ول نمی د. مصرف نتی وتیک در نین موارد ایی ندارد و دتر وارض ایجاد می ند.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا