عمومی

اشتباهوویچ! – مجله ایرانی

مینه های این ارش را وانید. واندن ن مک میند ا متوجه وید راچیان دراگان اسکوچ واهان رکناری اوستند. رفته رفته مشخص مود نان ار در م ملی از دست مربی روات دررفته و نظم می ایران لیل میرود. نشانهای وبی از ام انی در ملی دیده نمیشود.

ارش مجله ایرانی، روزنامه ام م در ادامه نوشت: او اما اهرا اصلا رنامهای ایران نگاهی نکرده نین ملهای را آن ورده است. ملی دو اردو ا ام انی دارد و مام. ماجدی در ن دو ازی دوستانه مود. نابراین در روزی ملیوشان رد م مع میآیند، ار روز ریکاوری واهند داشت مرین دی ساب . روز رسیدن محل اردو، روز ازی مرین دی نیست و روز ازی رف ریکاوری میود. ا ساب سرانگشتی مشخص میود ملی در این اردو نهایتا سه لسه مرینی دی واهد داشت. ازه روز ر اردو رام ساب نكنيد. معمولا مرین ل از سفر سبک است. اردوی ر ایران از ام انی من در این ماه است؛ از روع ام انی. اگر ازی دوستانه در نیم ا احتساب روز اول رسیدن به ر، سه روز ریکاوری ا مرین سبک داریم. در استانه ام انی م اسکوچیچ نمیوانند ار ادی روی دن ازیکنان اورد. نابراین ملا ا روع ام انی، ایران لسه مرین دی واهد داشت. نابراین مان سیار اندک است ولی اهرا اسکوچیچ ود متا نه این را در مرور ند.

ادعای

داقل اری مربی د از ماها لی اید انجام دهد، ماهنگی ا میم درست درباره محل اسولی مت . مام دنیا میدانند ل از گزارشی اردو مراحلی اید ود. ابتدا مدیریت از دستیاران ور محل گزارشی اردو رود ا رایط را سنجد. دو ا سه روز ل از روع اردو م آیدن ادر نی ن ور رود و رین رایط را ند. اسکوچیچ د از لات ندماهه اما نهنها نین اری را نکردند لکه مرنگ ازیکنان د و د ا د ان و م مو : رئیس مملی نباید این ا از ل ر میکرد؟ د از دیدار آنادا؟ ول ازیکنان مملی ر نبود اردو در ران مید؟

ر از اردو؟

نترل اردوی ملی از دست اسکوچیچ ارج ده است. او ملا روی ازیکنان نفوذ ندارد ولی اهی میماتی می گیرد درتش را نشان دهد. مثلا ویض سردار مون ن دو نیمه ازی الجزایر از نس مین میمها ود.

ر رسید د ازی در رختکن م نشایی وجود مده اما در ادامه این موضوع د. ماجرای رختکن اینگونه بود: اگر بازیکنان باتجربه دیدند اسکوچیچ لام تا کام سخن را نمی‌گوید به حرف آمدند و به جوان‌هایی پریدند که انگار هنوز متوجه لباس تیم ملی نشده‌اند. در نهایت م اسکوچیچ ند دقیقهای رف د نکته اصی ن رفهایش نبود و نها :

در ای اردو م ر اد است. که اسکوچیچ مدیریت ندارد و روی مقوله مهم ازیکنان وچکترین نظارتی ندارد. ر که او میم رفته آن را دلخواه ند. نی اگر ازیکنان دوست نداشتند، آن نخورند! الب اینجاست از ازیکنان م رجیح میدهند وابند و مهم وعده ایی روز را خیال وند.

مان نا ازیکنان ا رقباست؟

مورد دیگر لیل رقبا رامیردد. آرا از نظر اسکوچیچ نوز مان معرفی رقبا عزیزان را نرسیده در اردوی ملی.

از ماه ل ا ام آنی رزیل، ارلوس روش لن ازی ا رژانتین را ر و را مدران.

ل از ام انی روسیه م ​​وضع مین ود و روش اعتقاد دا ملی وشان نتیجه این نالیزه ها را م مه دیدند. الا اما اهرا اسکوچیچ ور میند ری ن و رت ل وتبالیست منطقه!»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا