عمومی

افراطی‌های زمان امام‌ باقر(ع) که در ایران امروز گسترش دارند

«غلو» و در ریان علیان ونه ریف می وند و ونه دید مد؟
– لو وش وردن و از د ارج دن است، ریف لی دول از سمت افراط است. نتایج نسبت به ایی است اساس ن را لو می دهد، نی افراط سمت الا. اساس این لو نسبت ربوبیت دادن انسانها در نار داوند است.
ران علیان، ریان اندرویی اجمال اید رض رد، اگر مبار مستمر امامان ا این الیان نبود، وجود این مبارزات، از م الیان وانستند
اولین ار در ود رآن روی این در رخی ا در رخی ا ادیان، ریان لو لبه افته است. این ایرادی بود که خداوند به مسیحیان داشت، آنجا که فرمود: یا أَهْلَ الْکِتابِ لا تَغْلُوا فی‏ دینِکُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسیحُ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی‏ مَرْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَّهُ فَهُ وَلَّمَاُ لَهُ.
در این داوند اهل اب را از لو در دین رهیز داده است. اولا در ار دا، نچه نی درست است ود. دیگر این که مسیح پسر خدا نیست، بلکه فرزند مریم و رسول خدا و کلمه ای و روحی است که خداوند به مریم القا کرده است، بنابرین و در نتیجه سخن از سه خدا (یا اب و ابن روح القدس) نادرست است. از د می ند داوند رزندی ندارد و نچه در سمانها و مین است متعلق به اوست.

مسئله مهمی در این موضوع مطرح است، در دور رسول الله (ص) ونه می ود لو درباره امبر ورت نگرفت اما رامون رت لی(ع) و اولاد ن رت سیار دیده د؟
نکته در اسخ این رسش مورد وجه رخی از نویسندگان دیم رار رفته، این است در این رهنگ ا از نها رهنگ مسیحی ود، نگره ای لوگرایانه روان وجود داشت. نابرین مانی اسلام وارد راق ردید، ور مردم ر این ل رهنگها رار رفتند.
به عبارت دیگر، اسلام در مدینه رسول الله، با یک فرهنگ نیرومندی رخ نداد، اما زمان همانگونه بود که قرآن برخورد کرد و انحرافات یهود و نصارا را نشان داد، اما وجود یک فرهنگ بسیط در مدینه آن هم در فاصله ده سال و آن مرتبه ال نازل ده و مه منتظر اوندند نند داوند ابن ابی الحدید در پاسخ به این پرسش که چرا زمان رسول الله، با این که مردم اخبار غیبی از آن حضرت می شنیدند، در مورد آن غلو نمی کردند اما در مورد امام علی غلو می کردند، عقل و ایمان صحابه را استوارتر می دانستند.
در الی این ستایش وجهی ندارد، مهم نیست. او به درستی می گوید: تفاوت میان غالیان عراق با عربهایی که معاصر رسول الله بودند، در این بود که این افراد عراقی و ساکن کوفه بودند و در آنجا همیشه محل رشد گرایش‌های انحرافی بود و فرقه ای عجیب و مذاهب تازه بوده است. مردمان این نواحی خود اهل فکر و دقت و نظریه و بحّاث در آراء و عقاید و شبهه طرح کردن در باره مذاهب بودند و در میان آنان در روزگار کسراها کسانی مانند مانی و دیصان و مزدک بودند. در الی نه ن مردم از مانند راقی ا ود و نه ن ازی مانند ن راقی ا. نچه ر اذهان ازی ا لبه داشت، و ر و ونت ود. ساکنان مدینه و مکه و طائف نیز، طبعشان نزدیک به طبع بادیه ساکنان اطراف بوده و پیش از اسلام هیچ حکیم و فیلسوف و صاحب نظر و نیز موقعیتی برای طرح شبه و ارائه فرقه ای بدعت گر در آن جا وجود نداشت.

ا وجه وصیا مردم راق و ور رت لی (ع) در این ور، ریان علیان در مان ایشان ونه سترش افت؟
– لو در راق از مان ود امام لی لیه السلام ریشه دواند و نان اما دریج مینه رشد نان راهم د. این مینه نان و روحی رفداری اهل دید مدند و مانی د دشمنی این ا ن در محافل اصی در وفه، ریان ری افراطی و الی ل رفت و امامان دلیل این در مدکان. لاوه، ون ارتباطا نیز نهانی و مخفیانه ود، رخی از رهبران لات، ادعاها اف نوان نمایان شدن از ماران در واقعه ظهور مختار، و شکست نهایی وی، زمینه های روحی غلو بیشتر شد و به فرهنگ اسلامی به سمت تئوریزه شدن پیش می رفت، غلو نیز خود را با ادعاهای شگفت، در بازار مکتب سازی در عراق، آماده کرد.

افراطیای مان امام اقر(ع) در ایران امروز سترش دارند  وگو ا رسول ریان

ر ایه روایات و مستندات آن ریان در مان امام اقر(ع) نوع لو ن ا ونه وده است؟

– له، اشارات مختصری در ار رخورد امام مجتبی، امام سجاد و سپس امام اقر این ریان در دور امام اقر ر و ر د. مغیره ن سعید لی از اولین رهبران الی است ادعاهای و ریبی مطرح رد. ارش لی ن محمد نوفلی وی از امام اقرار اجازه واست نزد ایشان رود. نگاه : ما مردم وید من می دانم، من راق را در اختیار ما واهم اشت! امام اقر دت ا او رخورد رده و رفهای ندی او د. نگاه وی نزد ابوهاشم دالله ن محمد نفیه رفت. اما او نیز ا و نین رده ا از ود دورش رد. سپس نزد محمد ن دالله ن سن (نفس ) رفت. او مردی رام و ساکت ود. مان مطالب رای وی م ازگفت و او سکوت رد. او در سکوت وی مع رده و : م دهم او مان مهدی است رسول الله ارت مدنش داده است. او ائم اهل است. او مچنین ادعا رد لی ن الحسین نی امام سجاد، محمد ن دالله ن سن وصیت رده است. سپس وفه مد. وی ردی ده از ود. مراهی مردم نشست و مار روانی ریفته او دند.

مغیره ن سعید لی در دبین ردن امعه مسلمانی نسبت آن نقش نقشی داشت. در باره نقش مغیره و نسبت هایی که به امام باقر می داد، شعری از ابوهریره عجلی خطاب به امام باقر علیه السلام در دست است که گفت: أبا جعفر أنت الولیّ أحبّه و أرضی بما ترضی به و أتابع‏/أتنا رجال یحملون علیکم أحادیث. اقت نّ الأضالع‏/أحادیث اها المغیرة م و رّ الأمور المحدثات البدائع/ وی در این ر اب امام می وید: ای ابو! تو ولی هستی که من او را دوست دارم و هرآنچه تو به آن راضی هستی، من هم راضی بوده و پیروم است. [بن سعید] از ما منتشر رده و دترین امور، دعتها ستند.

الیان رای اا ادعاهای ود از ارهایی استفاده می کنند و از امام اقر(ع) استفاده می کنند.

– مزة ن مار ربری از اهالی مدینه ود از ن دا د و مدعی نبوت او می سبب (سبعة اسباب) ماری از مردم مدینه و وفه از وی روی ردند. ابوجعفر اقر لیه السلام از او اری ست و رد و آن نیز از او رائت ستند. ان [بن سمعان] از واداران او ود می امام اقر او وصیت رده است.
بیان همراه پانزده نفر از پیروانش توسط خالد بن عبدالله قسری دستگیر شد و در مسجد کوفه آتش زد. سلیم و سالم مانی. امام اقر سی نامه را ورده ود دستور دادا نامه را ورد. آن م انش را ر سر این ادعایش اشت.

ابومنصور نامی که از طایفه عبدالقیس بود، از کوفیانی که خانه داشت، اما در بادی بزرگ شده و فردی امی، پس از وفات امام باقر مدعی شد که حضرت، «امر» امامت را به او سپرده و او را وصی خود کرده است. است. م ادعاهای رگتری رد ا ن : لی ن ابی الب امبر وده است. مین ور سن و سین و لی ن الحسین و محمد ن لی، من م نبی و رسول ستم. س از من م ن از رزندانم امبرند و رین نها ائم است. وی ارانش ود ر س ا نها مخالفت رد او را رور نند. ون افر و مشرک ستند. نام این ار را اد آشته ود.
این نمونه ا نشان می دهد علیان ا ابزارها و ادعاها لاش می ردند دوستداران اهل را سمت ود . ان افراد الب ا سان ودند سابقه نصرانیت و نادرستی این ادعاها ا ان ساده دل لاقه مند اهل ودند درست است. مین دلیل سانی اینان می دند. اما مهم ر ا مه دنامی ود رای ائمه و آن در میان سایر کاربران. مین ریان در مسیر اریخ ایران ور رد و دها در سیر ور مانی اشکال مختلف امروز سترش دا رده

/6262

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا