دانش و سلامت

افزایش مبتلایان به آبله میمونی در انگلیس

انگلیس از ناسایی مار دیگر مبتلا له میمونی ر داد.

ارش گزارش مقاما داشت و درمان انگلیس اعلام کرد:

در ارش انس امنیت سلامت انگلیس مده است:

انگلستان اولین مورد الا له میمونی را اوایل ماه مه در مار اثابت سفر نیجریه ایید رد. ا این ال، از ن مان اکنون از ده ا مورد له میمونی ناسایی ده است.

به گزارش خبرگزاری مجله ایرانی، سازمان جهانی بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که در 27 کشور نزدیک به 80 مورد از مواردی است که به این ویروس گزارش شده است که بیشترین بیماران را در بین کشورها می خوانند. ده از ماه مه، داده اید ده مایشگاهی درصد افزایش داشته است. رچند، در وعید ماری ارشی از وت مار مبتلا این مار منتشر نشده است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا