عمومی

افشره‌ای برای خداحافظی با کرونا

روحی از دکتر دانشگا لمبیا ر نیویورک این رتیب رای ری از این ماریق دردآور واکسن م نیازی نیست؛ اف اسپری داخل نی و مصونیت در رابر ویروس!

ارش مجله ایرانی، روزنامه ام م نوشت: اوایل فکر می کنم هوا گرم می شود، این ویروس هم مانند ویروس های تنفسی دیگر از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی است که کمرنگ می شود و کمرنگ می شود اما موج های پیاپی همه می گیرند همه خوشبینانه ها را درهم می گیرند. اِ وجود ولید انوا وجود از واکسنها از منهنیایی در مورد اثرگذاری نسبی واکسنها مطرح میرح این ود در حالی که هیچکدام از واکسن‌ها از این مسیر بدن نمی‌شوند، پس احتمالاً به همین خاطر هم نمی‌توان سیستم ایمنی را آن‌گونه که انتظار می‌رود، برانگیخته و آماده حمله کنند. در مین راستا، ات موجود در وص وسعه واکسنهای استنشاقی در داخل ور و در روهای اتی سایر و این تحقیقات هنوز در مراحل بررسی‌های آزمایشگاهی و کارآزمایی مدل‌های حیوانی هستند، اما اگر در نتایج نهایی نتایج قابل قبولی را ارائه دهند، فصل را نه فقط در تقابل با ویروس‌ها، بلکه در برابر سایر ویروس‌های تشخیصی هم باز می‌کنند. در وهشی دید روحی از نتایج تحقیقات دانشگاه لمبیا در وص این رکیبات رنده دست افتهاند.

روهای ا در ال ار روی اسپریا نی سریعالاثر رای ر از ون ا روناویروس مان اکنون روحی از دانشگاه در ر نیویور این رتیب رای ری از این ماریق دردآور واکسن م نیازی نیست؛ اف اسپری داخل نی و مصونیت در رابر ویروس!

اکسازی ویروس از مسیر نفسی

مانطور اشاره د این اسپری نفسی از مجمو اسپریای نی نهادی رای لوگیری از ونت سارکو این اسپری‌ها سریع‌الاثر خواهند بود و به طور طبیعی می‌شوند، شاید یک یا دو بار در روز در پوشش بینی و گلو، یعنی محلی که ویروس‌ها برای اولین بار در آن جای می‌گیرند، می‌توانند استفاده شوند. بر خلاف واکسن‌ها که سیستم ایمنی گیرنده را برای ایجاد تقویت‌کننده‌ها، آموزش می‌دهند، این اسپری‌ها ترکیبات کوتاه‌مدتی هستند که ویروس‌های مستقیماً برای ورود به سلول‌ها مانع می‌شوند. در دفع ونت سارس-کوو-2 در مدلهای وانی امنیتی ستند.

دونا فاربر، ایمونولوژیست دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «اگر این ترکیبات در انسان زنده باشند، می‌توانند به زرادخانه‌های محدودی که در برابر عوامل ایجاد شده، ایجاد شده‌اند، اضافه شوند. واکسنها در رابر وید –

این اسپری‌ها می‌توانند راه دیگری را برای جلوگیری از مقابله در کنار استفاده از ماسک تنفسی، به‌ویژه در محیط‌های پرخطر مانند بیمارستان‌ها و رستوران‌ها، به مردم ارائه دهند. او میگوید: «آنها ا ارزش ری استرده را دارند.»

مسکونا میوید: «این اسپریا راه درازی در دارند. این روزها با کاهش وضعیت اضطراری، بودجه و هزینه شرکت‌های داروسازی برای آزمایش‌های بالینی محدود شده است، از طرفی آزمایش‌ها برای تعیین اثربخشی‌های اقتصادی‌کننده بزرگ و گران است که همان عامل بازدارنده دیگری است. اسپری‌ها باید به وظایف پوشش‌دهنده هر سطحی باشد که ممکن است ویروس به آن بچسبد، دست یابند، زیرا اگر یک ویروس حتی به چند سلول وارد شود، در نتیجه کامل می‌تواند به‌سرعت پیشرفت کند.»

محاصره ویروسی

وندی ارکلی، ویروس شناس امپریال الج لندن، چنین تحقیقاتی با همه چیز از داروهای خوراکی، از جمله اوسلتامیویر (تامیفلو) که از تری آنفلوآنزا جلوگیری می‌کند و تنوفویر-امسیتابین که از این بیماری جلوگیری می‌کند، نتیجه می‌شود اما بارکلی می‌کند، هیچ اسپری بینی پیشگیرانه‌ای به جز اسپری‌ای که به آن مانع می‌شود. در رابر رات ویروس سرماخوردگی معمولی راحی ده است، وارد نشده است. اسپریای رانه ار سادهری نسبت به بیماریهای معمولی مانند اکسلووید دارند جلوگیری از بیماری‌های ویروسی یک سلول توسط ویروس‌های بسیار ساده‌تر نسبت به خنثی‌کردن بیماری‌های چند میلیون‌گانه ویروسی چند روزه پس از آن که در اثر ابتلا به بیماری‌های تکثیر و بیماری‌زایی در بدن ایجاد می‌شود.

محققان انوا از رکیبات را در اسپری های نی رای نثی ردن ونت ویروس رونا مایش ردهاند. در میان نها مولکولهای وچک ادنماند این ادتنا از نجیره وتاه اسیدهای مینه ا مان دها و مولکولهای وچکی ساختارهای روتئین را د د را. رای مثال، اسپری وسعهافته در روه اتی مسکونا و مکارانش، دی است این روش مانع از انتقال ویروس نتیکی سلول میود و در نتیجه ایجاد ونت ری میند. مسکونا و همکارانش برای آزمایش پپتید خود، آن را یک بار در روز به مدت دو روز در بینی قاقم‌ها (نوعی‌پستاندار) اسپری کردند و حیوانات تحت درمان را با قاقم‌هایی که به سارس-کوو-2 آلوده بودند، مجاور کردند. از اقمی د را دریافت ردند ویروس لوده نشدند. در الی ر وانی دوز دارونما دریافت رده وند، لوده دند. ل از مایش این د در انسان، مسکونا میواهد این نتایج را در مدل وانی مانند موش رارند.

رکیب اسپری نی دیگری وسعه دارده، مربوط به روه ا ریچارد لدوک، داروساز مولکولی دانشگاه ربان این اسپری اوی مولکول وچکی است نظامی از میزبان ویروس رای اتصال سلول دف ناز راد لدوک و همکارانش موش‌هایی را دریافت می‌کنند که دوزهایی از این ترکیب به ویروس‌های آلوده می‌شوند، اما نسبت به موش‌هایی که فقط محلول نمکی کرده‌اند، ویروس‌های بسیار کمتری در ریه‌هایشان وجود داشته است. لدوک و مکارانش در لاش ستند اثربخشی د را افزایش ایداری

الش ریزش نی

حتی اگر یک ترکیب ضد ویروسی را پیدا کنند که می‌تواند به عنوان یک چشم‌انداز برای توسعه یافتن کند و از مقابله‌های ناشی از ویروس جلوگیری کند، همچنان با چالشی مطمئن نیست که باقی‌ماندن مقدار کافی از این ترکیب در حفره بینی برای اثربخشی ادامه دارد. ارکلی میوید: «بینی و لوی ما آتا رای لاص دن از ر رکیبات اضافه راحی ده است. وقتی ما سعی می کنیم را در ن رار دهید، نی ما سعی کنید ن را رون ریزد.»

مواد مصرفی با طراحی اسپری‌ها به گونه‌هایی که مکررا استفاده می‌شوند، با این موضوع مقابله می‌کنند، اما هشدارهای بارکلی می‌دهند که هرچه بیشتر به مصرف داروها نیاز باشد، احتمال پیروی از تجویز پزشک کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش بیشتر سارس-کوو-2، در مواردی که می‌توانید داروها را به طور کامل بهبود بخشید، بهتر است ترکیبات دارویی برای تمام حفره دهان و گلو و حتی ریه‌ها را پوشش دهند که این کار از نازل‌های خاصی نیاز دارد. واهد ود.

ارکلی میوید ا این ال ولید این اسپری مهمانی واهد ود، در مکانهایی افراد ماک اد ما از او می‌گوید: «اگر می‌توانیم به جای ماسک‌های تنفسی سدی نامرئی در برابر ایجاد کنیم که اعتمادبه‌نفس کافی برای حضور در مکان‌های شلوغ را فراهم کند، می‌توان گفت که با تحول بزرگی روبه‌رو می‌شویم و همه فعالیت‌ها را بدون تغییر می‌توان به شکل قبل از همه‌گیری باز کرد.»

رگرفته از: Nature.com

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا