ورزش

الهامی: حیدری ۵ پنالتی هم می گرفت، تشکر می کردم

ارش گزارشی رآنلاین؛ ساکت اله پس از شکست ۳ بر یک هوادار در مقابل پرسپولیس در نشست خبری اظهار داشت: قبل از هر چیز از گروه داوری و در رأس آنها دکتر بیژن حیدری که قضاوت سنگینی را تشکر کرده و به آنها خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم در ادامه راه موفق اشند. م وب رسپولیس، ادر نیاش و در رأس نها لمحمدی نیز ریک میگویم. روع ازی لی وب ود و در دقیقه ابتدایی ار را لی وب روع ردیم.

مدیر وادار ادامه داد: لیف زی در دقیقه دوم از مشخص د. لهایی وردیم اصلاً رش را نمیردیم. رسپولیس از ربهاش استفاده رد و در دقیقه دوم له را مر رساند.

الهامی ریح رد: د از ن لحظات ایاپای ا رسپولیس ازی ردیم. دو م سته نباشید میویم و از ای وان ودمان مت دند ر منم. رمین استراتژیم ما رچند ودم ن را رسیم رده ودم در دقیقه اشتباه ود. نمیوانم ا ایرادی رم. مه نها نیستید میویم را وتبال مین است. رسپولیس م ا ربهای است و امروز

وی افزود: ایده ما از نظر سب نتیجه وب نبودیم اما ازی وبی داشتیم. این رداشت من است. ن دقیقه از ا ر منم. نفراتی ازی ردند و نهایی ازی نکردند. وتبال ادامه دارد و از مین الان رای دیدار ا م وب مس رفسنجان ماده میشویم.

سرپرست وادار در وص دو ویض ود در میانه های نیمه اول : این وتبال است. س از دریافت دو ل ویض ردیم و موضوع اصی نبود. نفراتی وارد مین دند را در ازیای لی ابتدا ازی دادیم. این موضوع ادر نی ود و اصی نبود.

الهامی در خصوص انتقادات یحیی گل محمدی به کیفیت زمین ورزشگاه دستگردی و باشگاهی که به صورت همزمان سه هوادار، پیکان و سایپا در این زمین بازی می‌کنند، گفت: شاید کیفیت زمین مثل ورزشگاه آزادی نبود اما نسبت به جاهای دیگر که در آن بازی بود، بد بود. نبود. اد لمحمدی و ادر نی رسپولیس ور میکردند مین اید لی وب عشد اما م ما ردش و مالکیت و مالکیت وپ مالکیت و ری نسبت ریف داشتیم. این وجود رسپولیس موقعیت‌ها و می‌آربه است.

وی افزود: نفرات ملی پوشی رای ازی ننده استند. ای ما مقابل نین نفراتی م نیاوردند و رق ما ا رسپولیس مان دقیقه ود. من که رسپولیس از رستایی استفاده از رد ما نیز نها را دست وردیم اما نتوانستیم از نیم استفاده کنیم. رسپولیس ریک میویم اما در مورد مین نمیوانم اصی ویم. نظر لمحمدی رای ما و ابل احترام است.

مدیر هوادار در خصوص کم شدن اعتراضاتش به داوری در دیدار با پرسپولیس توضیح داد: هر مربی به مرور زمان تجربه می‌کند و هر روز برای او یک درس است هرچقدر هم سن بالاتری برود باید تجربه فوتبال را پیدا کند. در ار ازی سی ا من نپرسیده ود را اعتراض نمی کنم و ممنونم ودستایی نمیکنم اگر در راکتور و نساجی رمان رین مت رای ا ود. من سهم وچکی داشتم ولی س از ر دو رمانی که مرا اخراج ردند اتفاقی افتاد.

الهامی اضافه رد: رش م دیدیم رقی نمیکند. البته اکنون رایط م ما و های وادار وب است و امتیازات دی م وجه ازیای سختی داشتیم مایند. ودم و میدانیم اشتباه امروز من باعث اخت وادار د. از عزیزانم واقعاً معذرت میواهم. ول میدهم دل مراه ا ازی ا مس رفسنجان رویم.

وی در خصوص مخالفت تیم هوادار به گل اول پرسپولیس و اینکه اعضای این تیم باید قبل از رسیدن به دانیال اسماعیلی‌فر از خط بیرون رفته بود، گفت: من به بیژن حیدری ایمان دارم اگر پنج پنالتی را هم می‌گرفتم همین صحبت‌ها را می‌کردم. الان م میویم دکتر ن دری از رین داوران ما است. اید او در لی درآمد داشته اما داوری است. مانگونه مدن لیرضا انی ایران باعث رفت امعه داور ما واهد د. میوانستم در نه و مچنین نه ای سروش رفیعی اعتراض نم اما اتفاقی میافتاد.

سرپرست وادار ادامه داد: در نهایت میته انضباطی میرفتم. اصلاً نمیدانم داستان نها ست و ارشناسان اید نظر دهنده. اگر ویند ر اخراج داشت و ووپ اسماعیلیر رون رفت اوت ردن امثال انی، دری و سایر داوران اتجربه من اعتماد نفس می دهد.

الامی ریح رد: الان اختهایم و نمیواهم مه را ردن مین و داور اندازم و ویم اینجوری ا نجوری ور. ما اختیم و مقصرش ساکت الهامی ود. از ا، مالک اشگاه، مدیر و اعضای مدیره معذرت میواهم. میرویم ا رای ازی دی مت م. ر ازی مازد مربی مقصر است را من را وردهاند ا م اشتباه نکند. اشتباه نی و ردی در وتبال نداریم لکه من اشتباه ردم. ا الی ازی ردند. دست مابل مس رفسنجان ران نم.

راوانید:

.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا