عمومی

انتخابات و افشاگری های شخصی و جناحی

اما این نمایندگان که مجلس هرچه به انتخابات آتی نزدیک تر می توانند به شعار رو بیاورند تا به هرقیمتی شده رای جمع کنند و مدت بیشتری بر این صندلی های دنیای تکیه بزنند کار زشتی است.

مدتی در ادوار گذشته کار اجرایی میکردم و موارد زیادی را دیدم استیضاح جنبه امتیازگیری و توصیه به عزل و نصب داشت و چون پول پشت پرده انجام میشد همه چیز درست میشد و امضاهای استیضاح کاهش یافت و تمام…. در این نظر طرفین. ورددارند ولی دا در میانشان راموش می شود و ملی دای مصالح دنیایی می شود.

در مورد اثر وضعی ار ای نادرست و رونده سازی د نیست دانیم وضع ایی سیاری از مرد م اعتقاد د د …

ن ناب نماینده نابعالی و روسای مهورفعلی و لی و وزرای سابق و لاحق و سایر وا و…..

اما در این نظام نگاه داری دولتی مطلق ست نیست. در این ریخت و اش و نه ای ر روری وجود دارد نمی وان رد. در این رکت ای ورسی اهرا وصی ستند و ملا

این که دولت اینقدر بدبخت باشد که خودرو از شرکتی ناراحت کننده باشد و همچنین این عمل نهادهایی که بیش از هزار سال با بودجه های مردمی امورات را گذرانده اند دست به دامن شرکت های وابسته به بیت المال و سرمایه های مردم می شوند هم خوب نیست بلکه غم انگیز است. است.

خیلی از مردم راضی هستند که از محل خرج تراشیهای این چنینی و تیم داری ورزشی سود سهام نهادشان می شود ولی چون مدیریت دستهای دولتی و نیمه دولتی است و انها مجامع را در اختیار دارند هرکاردلشان خواست انجام می دهند و بعد از آن هم صورت مالی را می دهند. نند.

این سوال وجه نیم :

در الی ر روحی روی ار آمده لی ا را ر سوال رده است.

را وضع سود وری ندوق ای از نشستی نین نامناسب است؟

دراین ا سخن سیار است از ن ر می نم.

اما در مورد ارش

اختلاس چند مرحله ای انجام می شود و گزارش روایی لازم را ندارد و کم کم دارد جنبه های کذب یا غیر قابل اتکا وجود دارد بخشی از آنها روشن می شود مثلاً این فروش فولاد در بورس را رانت حساب یا تحویل خودرو به ریاست جمهوری را به معاونت تحویل دهد. اول لقی نیم و…..

تاکید می کنم منکر بریز و بپاش در این گونه شرکت ها نیستم ومنکر به سختی برخورد با مختلسین و مصرف کنندگان سوء استفاده کننده هم نیستم و فکر می کنم ادعایی می کنم که اگر به نظر می رسد به شدت خلط مبحث شود و غلو شود باید از حلقوم اختلاسگران بیرون کشیده شود و به ذیحقان برسد. .

اما اگر بزرگنمایی شده حداقل انتظار رد صلاحیت و مجازات نماینده و دیگران است که باعث ایجاد جامعه می شود و اگر چنین نباشد مشخص است که دستگاه ها به وظیفه خود عمل نمی کنند.

امید محاکمه لنی عاشقین و در ورت رئه ن ا محاکمه سرمایه نندگان روز ماری میکنم.

نر نده این نماینده رتبه ند و در صورت دم
65

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا