عمومی

ایران و آمریکا، توافق در وضعیت جدید

یعنی اگر برجام در دوره ابتدایی باید به احیا می‌شد، تا چهار سال به یک مرحله می‌رسید که نتیجه می‌گرفت که اگر دولت هم در آمریکا عوض می‌شد، دولت جدید نمی‌توانست شبیه کارها را انجام دهد. ولی این مان لف د. بحث اساسی که وجود دارد این است که ایرانی‌ها به حق آنها می‌گویند که اگر حتی الان برجام امضا شود و ایرانات هسته‌ای خود را به جا بیاورد، آن موقع خیلی زود می‌توان با تغییر اکثریت کنگره به جمهوری‌های جمهوری‌خواه و یا به‌خصوص با نزدیک شدن به آن، تبدیل شود. دولت دید ممکن است ملا وافق ابل اجرا نشود.

ایران در گذشته هم این کار را انجام می‌دهد و در جایی که ایران ضرر می‌کند، از افزایش نظارت و بازرسی، جایی نیست که ایران ضرر کند، از تغییر و انتقال در تولیدات و فناوری‌ها بود. از ولیدات ایران، سوخت 20 درصد و سوخت ر نج درصد منتقل و سقف محدودی در ایران اقی ماند. بخشی از تأسیسات مثل آب سنگین اراک و برخی از سانتریفیوژها جمع‌آوری شدند یا تغییر کاربری داده‌اند ولی با روی کارن دولت دیدیم که آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بازگرداندند و نتیجه‌اش شدند که این ایران بود که ضرری را متوجه برنامه خود می‌کرد.

امهای ایران سمت احیای رنامه ستهایاش رداشت، امهای رهزینه های ود در اوج ریمها ورت رفت. نابراین این ردید وجود دارد اگر دوباره وافقی ورت رد و دولت نونی باشد معتقدم چون به هر حال دولت باید هم حاضر نیست یک اتفاق می‌افتد و بدون تضمین فقط یک اتفاق می‌تواند بیفتد که دیپلماسی حفظ شود و آن این است که بر سر یک برجام تازه صحبت کنند.

در برجام تازه ایران می‌تواند سطح کنونی تولید و فناوری هسته‌ای‌اش را حفظ کند ولی سطح مطمئنی از نظارت و بازرسی را بپذیرد تا اطمینان بخشی شکل بگیرد، برای اینکه ایران در برنامه هسته‌ای‌اش تخلفی نیست ولی در طرف مقابل آمریکایی‌ها حاضر باشند که تحریم‌ها را بردارند. از این رو به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها آمادگی لازم را برای این کار دارند چون به سه میلیون بشکه نفت ایران نیاز دارند ولی طبیعتا ایرانی‌ها دارند بدون تضمین دولت آمریکا 20 و 60 درصد و مابقی سوخت بالای سه و هفت درصد را منتقل می‌کنند. از ناوریا و اسیسات ستهای ود را رگردانند.
نابراین اد منم ایران و مریکا اید دنبال رجام ازه اشند اگر در مرحله اول دیل نیادی رای ارهای موفق ود، د از ن میوان رایط دیگری را ل داد.

* نماینده ادوار مجلس
* انتشار ده روزنامه رمان ملی/ دوشنبه مرداد

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا