عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

ان دیگر معیت ا snap متر از سال ایران دود میلیون نفر ستند. ر ایه رم معیتی نطور در سال رآورد ده است، در الاضر رین راکم در رام معیتی.

معیت ن ای ساله (متولدین ا ) دود میلیون نفر است. از این معیت دود .95 میلیون نفر ( ریبا میلیون نفر دود درصد) ار ستند. سالهای ا دو میلیون نفر معیت ور اضافه ده است. (تازه متولد ده ا ا snap ست سال).

در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ میلیون و در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر، و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون نفر جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) کشور اضافه شده است. نابراین سال اخیر دو میلیون نفر وان از مدارس موزش الی ایران مدرک دانش دریافت .

وسعه استفاد از لفن مراه و موبایل از دود سال و استفاده مگانی اینترن

ر ره رداران از وسایل ارتباطی دید و مدرن مین وانان ا متر ا سال ستند از دود سال د ر معیت ایران متولدان از انقلاب ستند. معیت ا ن سال ور دود میلیون نفر و معیت سی ساله دود میلیون نفر مین د می ود

در واست ا و اورهای این معیت وان از ریق رسانه ایی متفاوت انتظارات این معیت و وقعاتشان و نحوه اقناع نها نیز متفاوت است.

در سالهای دودا میلیون نفر ایرانی دست مهاجرت در مین ازه مانی دیدترین سالی در ایران در سالهای اخیر ربه ده است. دن ر دریا ای داخلی و مچنین افت دید سطح رزمی در ایران مربوط به مین ازه مانی است. نارضایتی ای معیتی در رهایی مبدا هدف روژه ای انتقال ستند در مین محدوده مانی ارش ده است. ارت دیگر، ا معیتی دید در ر ا و رهای دید خطر ستیم دود میلیون نفر اشیه نشین در ایران مین ده می ود ریبا میلیون از نه مستقیما مشکلات

نانچه الش ا امعه ایران ا مام نوع نخته و رسمی ناخته نشد، الشهای نده ده ر و سخت ار

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا