عمومی

این مستمری، درد فقرا را بیشتر می‌کند!

نچه اعلام د 20 درصد مستمریای افراد وشش دو سازمان استی و میته امداد اضافه د. وقتی میوییم افراد وشش میته امداد و ستی نی دهکهایی اگر این مایتا از رها و نگرفتن، ندلچ مان.

معنای دیگرش این است سیاری از این افراد استناد وانین نهاد مستمری و افزایش نم ا دولت است در لایحه ودجه ر ساله نهاد اما آنچه مهم است وقتی ما بودجه‌ای را می‌نویسیم و همین بودجه را به یک عده که نیازمند حمایت مستمر هستند، توجه می‌کنیم، یعنی پوشش حداقل نهاد حمایتی به این معناست که اینها را فراموش نمی‌کند و تا اینجا می‌گوییم که خدا را نمی‌دانیم. را ر! اما نگران نیستی؟

مکانهایی که با توجه به وضعیتی که این خانواده‌ها دارند، تأثیراتی را که از گیاهان می‌برند، افزایش می‌دهند و قیمت‌های سرسام‌آور باز افزایش افزایش‌مری را 20 درصد می‌کنند که معنی دیگری از آن است که این 20 درصد زخم‌ها را بیشتر می‌کند و دردشان را بیشتر می‌کند. فرض کنید که یک خانواده دارای یک نفر است، 350 هزار تومان می‌شود و الان 420 هزار تومان است و یک خانواده پنج نفره هم مبلغی حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌کند.

ما اگر حقوق دولت را نداشته باشیم و همین مستمری که الان پرداخت می‌شود را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که آن خانواده یک نفر هم همین مسکن را نیاز دارد و همین قبوض آب و برق و گاز و سایر خدمات را می‌کند. این افراد واقعاً رایت این افراد را از نظر میردیم، این افزایش 20 در ای مسئولین میود اینها مردمی ستند ما اید نها وجه ری ود. اما این چه منطقی است که مستمری این خانواده‌ها را با علم به این موضوع می‌داند که شرایط را به مراتب بهتر از قبل از هزینه‌ها و هزینه‌ها بیشتر می‌کند، اما باز هم در تصمیم‌گیری‌هایمان یک افزایش را کاهش می‌دهد. حتی در مورد کارگران از آن افزایش 57 درصدی در این موقعیت وجود دارد یا نیست و قضاوتی در اینباره نمی‌کنم، اما این مورد را می‌دانیم که آن سمت شاغل 5 درصد رشد می‌کند و در آنجا که هیچ امکانی وجود ندارد، 20 درصد رشد می‌کند! این دام منطق سیاست گذاری و ودجهریزی و میم ری در وزه امنیت

خوب ا این نوع میم ری نظر میرسد در 1401 رایط اینوادها مراتب دتر واهد د. من نگران انوادایی وشش میته امداد و ستند و م افراد مبتلا به بیماری. واقعاً نه رد اثر در ول ماه 350 ار ومان و افزایش 20 درصدی، 420 ارمان است؟! وقتی اینگونه رنامهریزی مینیم، ونه میوانیم انتظار وانمندسازی و روج اشیم؟

رچند ممکن است ما مکای دیگر را در وزهای و مسکن دیدیم. مر ند نفر از این امکانات میوانند رهمند وند. فکر کنم این نوع بودجه‌ریزی دغدغه‌ای است که ما در حوزه معیشت همه مردم از جمله معیشت خانواده‌های نیازمند را در مورد توجه قرار نمی‌دهند و از نظر من به عنوان یک مددکار اجتماعی روا نیست که اینگونه در بودجه حق‌شان نادیده گرفته شده است.

* رئیس انجمن مددکاری ایران

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا