ورزش

بازیکن تیم ملی باید بداند در چه چارچوبی حرف بزند/ روند آماده‌سازی تیم ملی دردآور است

سوت وتبال ایران :

امیر هاشمی‌مقدم، بازیکن پیشین باشگاه استقلال و ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، درباره تاثیرگذاری حواشی تیم ملی روی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: به هر حال ما می‌خواهیم درباره تیم ملی فوتبال کشورمان صحبت کنیم. در نین رایطی وقع داریم مه ا م وند. ر نوع اختلاف و ناملایمتی در ملی اید نار ود، را والاتر از وتبال ملی ایران نیست. در نهایت ن دف ما نمایش درت ایران در ام انی است.

مربی و مدرس اغل در وتبال لند افزود: درمان ملی ای اتحاد و دریافت مک اوشی از مله درون این موضوع با هدف چنددستگی و اختلاف در تیم ملی به وجود آمده و مسببان آن باید با فراموش کردن این موضوع ایرانی هستند و هیچ ایرانی حاضر چنین کاری کند. الاتر از ملیمان نیست. ارچگی م ملی سیار مهم است، را ما اید مصاف مهایی ماند انگلیس و مریکا رویم. در ر ور ازیهای سیار سختی واهد ود. متأسفانه وا از وقتی از د ند ازیکنان دهای ا وزارت ورزش، رخیا دراسیون ردند. در واقع اشیهردازان روع اشش ندم رند ا ر میواهند ردارند. نظرم سرپرست ملی نیز در ن ل ر رفهای و ر انسانی نار اشته د. در واقع این اتفاق دین ل اورنکردنی ود. در مربی دین ل نار آشته ود. در نهایت مدیریت ازگردانده د. در سوی دیگری ما اهد مصاحبهایی ا ند ازیکن وب م ملی ودیم در ن نتهایی ورت رفتند. آن را مور منند را وید نباید نوان ود.برداشتایی از مصاحبها مرود

وی اطرنشان رد: نظرم مام این اتفاقا را اید نفر نترل میرد. این نفر میوانست مدیر ملی ای وی از دراسیون وتبال اشد. آن م مل ماحبه ند اما می دانم در ارچوبی رف ند ا ور لی اجازه متیاحبه دازیکن این دراسیون وتبال و ملی است.هرچند این ادامه دا رد و مصاحبه با ملی و درایو. این در واقع الافات را ر ستراند. در نهایت ما رامش نیاز داریم و رایش عزیزکنانم در نین رایطی ر میود. ردید ندارم ازیکنان دست واهند اما را در واشی وجود ایند. سی میواهد از این واشی ما ملی سود میرد؟ نظرم مسئله است. امیدوارم مه از مله عزیزکنان و ادر نی اختلافات را نار ارند و مدیریت مدن ود می دست رای.

پیشکسوت فوتبال ایران در پاسخ به پرسشی درباره سطح آمادگی تیم ملی‌سازی در مقایسه با رقبا و آیا امیدی به عملکرد بهتر این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ نسبت به جام جهانی ۲۰۱۸ وجود دارد، اظهار داشت: سطح پایین آماده‌سازی ایران در مقایسه با رقبا. ما ازگی ندارد. ون رنامهریزی در وتبال ور نیست ماده سازی مملی م مشکل واهد ود. نمیود در انتظار داشت ما ا رین ریف ازی دوستان انجام می شود. نموانیم امیدوار اشیم می اضر ازی ا ما منتظر ماسی رای ور در اردوی اروپا ا … نین اقدامهایی اید از ماها در سال از سوی دراسیون وتبال ورت میرفت. اید ات مید و دنبال رقیب وب میودند. ریفانی انتخاب میدن درد ازیهای دوستانه رمینم اردوی دی ملی در ریور اشد و من اسم ریف را نیدم نمیدانم ایید ده نه. این موضوع ا وجه اردوی ولانی در ر و رمایی در نجا ود دردآور است. در ر م ازی دوستانه ن ل انجام د و در ورت رار این روند ازیکنان از نظر روحی دچار مشکل و اعتقاد واطمینان نباید از سوی آزیکنان دراسیون وتبال سلب ود. دارکات ملی مهم موضوع است.

اميمقدم ادامه داد: مقايسه كردن ار درستي نيست و رقباي رای مثال در لند رنامه های ملی ا دو سال نده است. دراسیون وتبال ایران م اید این روند را دنبال ند. ایدمدرسان در وتبال ایران و دراسیون اشند می داند ار اید نند. نین مدیری اید از و دانش لازم رخوردار اشند ا وانند وتبال ایران مک ند. در نهایت ملی از اشگاه مهمتر است و عزیزان ملی و ادر نی در مان وتاهی در رین مینها اید مرین انجام ود و رین رقبا انتخاب وند. ر ال نها دارند رقبای ود در ام آنی را نالیز نند. این موضوع گزارشی از دوستانه وبی انجام مود. اید ازیا ا ریفان مشابه ملی در ام انی ورت رد. ر سه ر ایران دارای سطح ازی ریبا مشابه ستند. ما نوز در ند ماه اخیر ریفی رای مملی دا نکردیم رهای اهت ریفان این م در ام انی داشته امیداورم در نهایت مه وبی رنامه ای ود ا وانیم هدفمند در ام آنی رسیم.

انتهای ام/4057/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا