عمومی

باغی که مشهدالرضا شد! – مجله ایرانی

باغ «حمید بن قحطبه» حاکم و والی خراسان در روستای «سناباد» حالا خیلی وقت است که نامش «مشهدالرضا» است و این باغ کوچک امروز، پایتخت معنوی ایران است و روزهای پرغرور و یا پرچالش زیادی را به خودش دیده است.

ایسناپلاس: رم امام رضا (ع) اما این رم مطهر از سال ری مری امروز دستخوش ریب، ازسازی و رویدادهای متعددی ده است.

از وضعیت حرم مطهر تا پیش از دوره سامانیان اطلاعاتی در دست نیست و فقط گمانه زنی می‌شود که پیش از اسلام در این منطقه، آتشکده‌ای وجود داشته است که گنبدی بر فراز آن بوده اما دوره دیلیمیان به نوعی دوره رونق حرم می‌شود. در مان «عضدالدوله دیلمی» ود میر و ا د ادی نات متنوع راسته د. اطراف اغ «حُمید ن» انهای مسکونی ساخته د و دژ مستحکمی م ن را محافظت میرد. درست در این روزگار ود ارت رم امام رضا(ع) رواج ری میانایان دا رد.

وقتی رم ویران و ارت ممنوع د

اما در دوره «غزنویان» مه رق رد. من ادشاه متعصب نوی در سالهای387 مری در منطقه مرانی ا این ال محمود نوی، را دست درش ریب ده ود، از نو ساخت و نایی ا ر روی ن رپا رد. امیران نوی رکدام دمهایی رای ازسازی رم رضوی رداشتند و اعث دند در راههای مشهد رونق رد.

س از ن سلجوقیان روی ار مدند و در رنگهای سلطان سلر سلجوقی س از مرمت نا، نبدی ا رهای رد رنگ ر روی رم مطهر نا رد. س از مدتی نبد را ا اشیای ممتاز رینفام مزین و منارهای نار ن ساخت. میود این اشیا نوز در رام موجود استند.

سی رم را مزین اشی رینفام رد؟

به عقیده برخی از کارشناسان، در عصر خوارزمشاهیان نیز می‌توانند در حرم امام رضا(ع) بیشتر از کاشی‌های زرین‌فام و سنجری حرم، متعلق به این دوران استفاده کنند. دو مربوط به دوران وارزمشاهیان ر دیوار مالی نبدخانه نام «صفه اهماسبی» دارند. لاوه ر این در لع مالی رواق دارالحفاظ، ای ا ممتاز مربوط به مین دوره وجود دارد. دو محراب از اشی ارچه نیز در داخل رم نصب دهودند و اکنون در موزه ای دارند از ارهای در . محراب نوبغربی و در لای نوبی نبدخانه نیز متعلق به این دوره اریخی است.

آغی مشهدالرضا د!

اى كه مله مغولها ار و ارت مردم ر را در داشت اما رم سار ادى ندید را ای سال ری مری ل از این مله نصب ده وده نوز رجاست. ا این ال رسودگیا و احیانا رابیا و سارات وارد شده در دور ومت ایلخانیان ازسازی د.

ناصرالدیناه و لاکاری ایوان ر

آجریان نیز سهم سزایی در وسعه رم بودند. در د لی اه رواق دارالضیافه و سومین ریح رم احداث دند. نای ن ادی (صحن نو) منچنین احداث روا دارالسعاده در محوطه ن ادی و رواق نبد اتمخانی در سال در این دوره آنجا.

ناصرالدیناه نیز در مان ومتش دستور داد ایوان ناصری و سقف مقرنس ن را ای لا وشاند. می در دوران ومت مظفرالدین اه، دو ن و دید مرمت دند. س از ن و در وقایع انقلاب مشروطه در ایران، ارتش روسیه اری رم امام رضا(ع) در این ملات، نبد و ایی از رم سیب دید ا الیتای سین میرزا نیرالدوله و مک نیکراران.

آغی مشهدالرضا د!

در سال ر مسی ریم امام ا (ع) می د ساختمانای موزه، ابخانه و الار ریفات ن رم اضافه د.

لویا رند؟

در سال نای لایی نبد را دس داد و دست داد در دوران لوی، ریح نیز مرمت د. منین ا وسعه رم، سقف رسوده رم از لع مالی نیز سترش افت و «دارالشکر» متصل د. در رح وسعه رم در این دوران، ساختمانهای دیدی استان اضافه د و ساختمان موزه سیس د. منین در ای مشهد نیز راتی مچون ریض ابانها رخ داد. دیواره دیمی رم در سمت الاسر امتی داشت و وزن رمین اساس سمت الاسر سترش و ای رم وسعه افت.

از وقایع ایام پایانی حکومت پهلوی، موضوع تیراندازی مأموران ساواک به چند فراری در آبان ۱۳۵۷ بود که بر اثر آن چند گلوله به توحید و دیواره‌های کفشداری گنبد «اللهوردی‌خان» اصابت کرد. ماموران مچنین در رم از اشکور رتاب رندند و سرآخر موفقی راریان نشدند. در نهایت راسان در رادیو مشهد، از مردم رخوا رد و مردم نیز اعتراض، راهپیمایی رگزاردن.

رم س از انقلاب اسلامی

س از انقلاب اسلامی ایران رح وسعه رم دنبال د و سترش ادی دا رد. در این دوره، لای نبد ر اثر مان ساییده ده و لای دید ایگزین د و ارش این ویض در لوشته ای. از دیگر صورت گرفته در این دوره، ساخت رواق دارالولایه، صحن قدس، یک ایوان جدید، سقاخانه، صحن جمهوری اسلامی، دو گلدسته در پشت درهای شمالی و جنوبی، بست شیخ بهایی، کتابخانه جدید، دانشگاه علوم رضوی و توسعه فلکه حرم و اجرای رگذر در ر رم است.

صحن جامع رضوی، رواق‌های دارالولایه، دارالهدایه، دارالرحمه و دارالاجابه از رواق‌های ساخته شده در این دوران در سال 1358 رواق پشت سر توسعه یافتند و فضاهای پیش رو و پایین‌تر تعریف شدند. در این دوره ند ست مچون ست رسی و ساختمانهای ساختمانهای دانشگاه لوم اسلامی سیس دند. در این دوره ن انقلاب و ن موزه ن امام مینی(ره) ر نام دا رند.

در سال 1359 فضای داخلی بنای حرم توسعه یافت و ایستایی گنبد افزایش پیدا کرد و ورودی به بنای حرم در سمت پیش‌رو و پایین پای مدفن، گشایش یافتن آخرین ضریح نصب شده بر روی قبر علی بن موسی الرضا، ضریح مشهور به ضریح آفتاب است که در اسفند د.

ن مهوری اسلامی، امبر اعظم(ص)، دایت، وثر و رواق امام مینی (ره)

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا