ورزش

با افتخار با پرسپولیس تمدید قرارداد کردم/تاثیر خریدها در ماندن – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، سیامک نعمتی پس از تمدید قرارداد خود برای دو فصل دیگر با پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم دوباره به خانه خودم آمدم و با باشگاه بزرگ پرسپولیس قرارداد امضا کردم. مدتی ود رسانها اعلام ردند مشکلاتی مده اید ویم د ازی ر ل مام واشی را منم و محض اینکه اشگاه من ماس رفت ودم رای مدید رارد اینجا آورد.

ازیکن سرخپوشان دربار ریدهای رگ رسپولیس در ابستان افزود: رمینم لیاقتش را داریم ا ازهم رمان ویم. امیدوارم وانیم رمان لیگ رتر و ام ویم و نها را واداران دیم نیم. امسال رمنده واداران دیم و انشالله سال نده وانیم رمانی رسپولیس را ن ریم.

ازیکن م وتبال رسپولیس درباره نهاد از اولاد وزستان ریح رد: اول از مه اشگاه رسپولیس مدم. اصلاً ای مالی نیست، ون من میشه اواسط ل مدید میردم، اما امسال رایطی مد الان باید رارداتد. ا اشگاه ردم این نتیجه رسیدیم در دمت رسپولیس اشم و وانم ا افتخار راهن این م را وش

نعمتی افزود: دون ا وقتی رسپولیس واهد در این م واهم ماند. این رزوی ر ازیکنی است. افتخار مینم در این اشگاه ور دارم.

وی در وص دانیال اسماعیلیر و مسابقه رای او ور در رکیب اصلی ادآور د: اصلاً رقیب نیست. در مورد ازیکن س نیمکت نشین نشد و این م رفهای نیست. من لباً رسپولیس را دوست دارم و وقتی نهاد مدید دستم رسید افتخار آن ار راردم. ام ماره را میوشم و ا روزی در اشگاه رسپولیس اشم مین ماره را ن واهم رد.

او درباره رقابت رای ور در ام انی یک ملی ایران : از مهمترین سالهای وتبالی. مه دوست دارند در امجهانی ور داشته اند. رای ملی رزوی موفقیت میم. امیدوارم نتیجه وبی رند و رایط ونهای رود من وانم در رکیب ملی اشم.

ا افتخار ا رسپولیس مدید راردم/تاثیر ریدها در ماندن

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا