استان ها

برآورد برداشت ۲۶ هزار تن گندم در فاروج

مجله ایرانی/خراسان مالی مدیر اد اوروج : ارشناسان، رداشتند در رستان را

حبیب الله مقتدر در گفت و گو با اظهاراتش گفت: تعداد مراکز خرید گندم شهرستان، ۴ واحد در روستاهای مایوان، نجف آباد، مرغزار و شهر تیتکانلو با ظرفیت ۵ هزار تن است که در چند نوبت به تناسب خرید، پر و خالی می شود. .

مدیر جهاد کشاورزی فاروج افزود: سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان 4 هزار و 300 هزار و 100 هزار و 560 هزار و 560 هکتار است.

وی اثیر مگر سالی سال ر محصول ندم رستان آن رد: امسال م در ندم دیم

مدیر اد اورزی اروج :

وی با اشاره به برداشت گندم تا ۲۰ روز آینده در شهرستان ادامه دارد، گفت: برای برداشت مکانیزه گندم ۷۰ دستگاه کمباین شهرستان وارد شده است که همه این دستگاه ها دارای معاینه فنی هستند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا