ورزش

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به وقت ایران

ارش ا ام انی ر ا ور م در ور رگزار مان ر رهنوبی و اپن در سال ورت مشترک میزبان ام انی وندند. ام انی در ابستان رگزار نمیشود و رمای وا در ر اعث د ا میم رد این مسابقه را در اییز

روه ا: ر – اکوادور – اسنپال – لند

روه بی: انگلیس – ایران – مریکا – ولز

روه ج: رژانتین – ربستان – مکزیک – لهستان

روه د: رانسه – استرالیا – دانمارک – ونس

روه ای: – اسپانیا – استاریکا – لمان – آپن

روه اف: لژیک – آنادا – مراکش – رواسی

روه گ: رزیل – ربستان – سوئیس – امرون

روه ح: رتغال – نا – اروگوئه -کره نوبی

** رنامه ازیای ام انی ر

روز

ساعت :۳۰/ ر – اکوادور، ورزشگاه البیت

روز

ساعت :۳۰/ انگلیس – ایران، ورزشگاه ملی لیفه الریان

ساعت :۳۰/ snapal – لند، ورزشگاه الثمامه

ساعت :۳۰/ مریکا – ولز، ورزشگاه احمد ن لی

روز

ر ساعت :۳۰/ رژانتین – ربستان، ورزشگاه لوسیل

ر ساعت :۳۰/ دانمارک – ونس، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ مکزیک- لهستان، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ رانسه – استرالیا، ورزشگاه الجنوب

روز

ر ساعت :۳۰/ مراکش – رواسی، ورزشگاه البیت

ر ساعت :۳۰/ لمان – اپن، ورزشگاه لیفه

ر ساعت :۳۰/ اسپانیا – استاریکا، ورزشگاه الثمامه

ر ساعت :۳۰/ لژیک – انادا، ورزشگاه احمد ن لی

روز

ر ساعت :۳۰/ سوئیس – امرون، ورزشگاه الجنوب

ر ساعت :۳۰/ اروگوئه – ره نوبی، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ رتغال – نا، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ رزیل – ربستان، ورزشگاه لوسیل

روز

ر ساعت :۳۰/ ولز – ایران، ورزشگاه احمد ن لی

ر ساعت :۳۰/ ر – snapal، ورزشگاه الثمامه

ر ساعت :۳۰/ لند – اکوادور، ورزشگاه لیفه

ر ساعت :۳۰/ انگلیس – مریکا، ورزشگاه البیت

روز

ر ساعت :۳۰/ ونس – استرالیا، ورزشگاه الجنوب

ر ساعت :۳۰/ لهستان – ربستان، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ رانسه – دانمارک، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ رژانتین – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

روز

ر ساعت :۳۰/ اپن – استاریکا، ورزشگاه احمد ن لی

ر ساعت :۳۰/ لژیک – مراکش، ورزشگاه الثمامه

ر ساعت :۳۰/ رواسی – انادا، ورزشگاه لیفه

ر ساعت :۳۰/ اسپانیا – لمان، ورزشگاه البیت

روز

ر ساعت :۳۰/ امرون – ربستان، ورزشگاه الجنوب

ر ساعت :۳۰/ ره نوبی – نا، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ رزیل – سوئیس، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ رتغال – اروگوئه، ورزشگاه لوسیل

روز

ر ساعت :۳۰/ اکوادور – snapال، ورزشگاه الخلیفه

ر ساعت :۳۰/ لند – ر، ورزشگاه البیت

ر ساعت :۳۰/ ولز – انگلیس، ورزشگاه احمد ن لی

ر ساعت :۳۰/ ایران – مریکا، ورزشگاه الثمامه

روز

ر ساعت :۳۰/ استرالیا – دانمارک، ورزشگاه الجنوب

ر ساعت :۳۰/ رانسه – ونس، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ لهستان – رژانتین، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ ربستان – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

روز

ر ساعت :۳۰/ رواسی – لژیک، ورزشگاه احمد ن لی

ر ساعت :۳۰/ آنادا – مراکش، ورزشگاه الثمامه

ر ساعت :۳۰/ اپن – اسپانیا، ورزشگاه الخلیفه

ر ساعت :۳۰/ لمان – استاریکا، ورزشگاه البیت

روز

ر ساعت :۳۰/ نا – اروگوئه، ورزشگاه الجنوب

ر ساعت :۳۰/ ره نوبی – رتغال، ورزشگاه آجوکیشنسیتی

ر ساعت :۳۰/ ربستان – سوئیس، ورزشگاه راس ابوعبود

ر ساعت :۳۰/ امرون – رزیل، ورزشگاه لوسیل

مرحله م نهایی

روز

ر ساعت :۳۰/ م اول روه الف – م دوم روه ب، ورزشگاه لیفه (بازی )

ر ساعت :۳۰/ م اول روه ج – م دوم روه د، ورزشگاه احمد ن لی (بازی )

روز

ر ساعت :۳۰/ م اول روه د – م دوم روه ج، ورزشگاه الثمامه (بازی )

ر ساعت :۳۰/ م اول روه ب – م دوم روه الف، ورزشگاه البیت (بازی )

روز

ر ساعت :۳۰/ م اول روه E – م دوم روه F، ورزشگاه الجنوب (بازی )

ر ساعت :۳۰/ م اول روه گ – م دوم روه ح، ورزشگاه راس ابوعبود (بازی )

روز

ر ساعت :۳۰/ ما اول روه F – م دوم روه E، ورزشگاه اجوکیشنسیتی (بازی )

ر ساعت :۳۰/ م اول روه H – م دوم روه G، ورزشگاه لوسیل (بازی )

مرحله ار نهایی

روز

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه آجوکیشنسیتی (بازی )

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه لوسیل (بازی )

روز

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه الثمامه (بازی )

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه البیت (بازی )

نمه نهایی

روز

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه لوسیل (بازی )

روز

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه البیت (بازی )

ردند

روز

ر ساعت :۳۰/ ازنده زی – ازنده ورزشگاه لیفه

نال

روز

ر ساعت :۳۰/ رنده زی – رنده ازی ورزشگاه لوسیل

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا