دانش و سلامت

تاثیر مصرف آسپرین برای پیشگیری از یک بیماری خطرناک در زنان

استفاده از سپرین از اد سال است ترش افته و این رص در روه داروهای دالتهاب ندی میود. سپرین نوان ر و رای سکین درد و درد و استفاده میود.

مواردی مصرف سپرین وصیه میود

ارش اف، سپرین رای ماران س از مله لبی ا سکته مغزی ویز میشود؛ را سپرین در این الت اعث رقیق دن و اهش لخته دن ن میود و در نتیجه احتمال سیب را اهش میده.

مواردی اید از مصرف سپرین ودداری نید

افراد مبتلا ماریای ر وصیه میود ا مانی مار ستند رص سپرین مصرف نکند:

ماران م معده
سانی ون رقیق دارند.
سانی از مشکلات دی ا لیوی رنج میند.
سانی از مشکلات نفسی رنج میرن.
افراد مسن سالم الای اد سال نیز وصیه میود سپرین مصرف نکند را ر ونریزی داخلی را افزایش می دهد در نهایت ممکن است منجر به مرگ ود شود.

اربردهای ایی رای رصای سپرین

سپرین نه نها نوان درمان مورد استفاده رار میرد؛ لکه اربردهای ایی ناختی وجود دارد اکثر مردم از نا اطلاع ستند:

اهش ورم ناشی از نیش
لای ره روی وست را اهش می دهد.
میوان از ن نوان اسکراب وست استفاده رد.
ا از نردن وست مرده اها را نرم می کند.
ا افزودن سپرین امپو سالم و دون وره داشته اشید.
اهش نه روی ورت

لوگیری از ماری رناک در نان

تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط برخی از محققان دانشگاه هاروارد در ایالات متحده ثابت کرده اند که زنانی که به طور روزانه یک چهارم قرص آسپرین مصرف می کنند، تا درصد کمتر از زنانی که آسپرین مصرف نمی کنند، در معرض خطر تخم مرغ قرار می گیرند. دارند.

منبع: اشگاه رنگاران وان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا