دانش و سلامت

تایید اولین مورد ابتلا به آبله‌میمونی در پایتخت هند

ارش مقامات داشتی این ور در آنی های اد رند

ارش ا مچنین اکیست این رد م اکنون در از دهلی نو ستری است و سابقه سفر آن ور در

از این نیز سه مورد این ماری در ایالت “کرالا”ی این ور ناسایی دهود.

روز (شنبه) نیز سازمان آنی دا (WHO)

به گزارش خبرگزاری شینهوا، سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که بیش از 100 مورد به آبله میمونی در 75 کشور و منطقه در جهان و پنج مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است.

لائم این ماری ور معمول ورات وستی، سرد، درد لانی، مردد و ورم دد لنفاوی و ستگی ستند.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا