عمومی

تروریست خواندن قطر توسط یک روزنامه فرانسوی

ند روز روزنامه رانسوی ا انتشار اریکاتور لیه ر، گزارشی ام انی2022

مجله ایرانی لاس: چند روز گذشته یک روزنامه فرانسوی در اعتراض به برگزاری جام کاری در کشور قطر جهانی منتشر کرد که در پی انتشار آن واکنش‌هایی را از سوی مناطق عربی حاشیه خلیج فارس، خصوصیات شهروندان قطری به دنبال داشت.

دف این روزنامه رانسوی ا انتشار این اریکاتور این است Le Canard enchainé در از مارهای اکتبر ود منتشر ده است. در اریکاتور منتشر د مرد مسلح در مین نی وتبال ازی میند.

روریست واندن ر وسط روزنامه رانسوی

توییتر عربی هشتگ #انا_عربی_وادعم_قطر (من عربم و از قطر حمایت می‌کنم) در واکنش به این کاریکاتور نوشته‌اند: کاربران غربی همیشه هویت عربی_اسلامی ما را مورد هجمه قرار می‌دهد و این اتفاق با دوگانه حمایت از حقوق بشر در تعارض است. این اریکاتور مانع گزارشی ام آنی در ر و منطقه نخواهد شد.

روریست واندن ر وسط روزنامه رانسوی

منین دیگر از اربران نوشته شده است: او را ر وشیده و اخم رده را در این اریکاتور ویر درآورده است. ومتی نام ادی ان؛ انتشار وهین میزترین نقاشیها و اریکاتورها را مجاز میداند، آنهای رای دنام نکردن اشد.

نظام رانسه از سخنان نفرت انگیز لیه اسلام میند و از رصتی رای ن استفاده میند.

روریست واندن ر وسط روزنامه رانسوی

اربر دیگری نوشته است:اروپا و نگل: مصداق ارز ن اریکاتور روزنامه رانسوی و انتصاب

این مل ردی نیست. لکه نیتی است که ریشه در مام مردم اروپایی است رتری سفیدپوستان را دیگران مشخص می کنند.

روریست واندن ر وسط روزنامه رانسوی

در این روزنامه الشرق ر نیز اریوری مشابه اریکاتور رانسوی در اسخ منتشر شده است.

روریست واندن ر وسط روزنامه رانسوی

منین اربران دیگر نوشته اند نها دلیل اینکه مسلمانی و ربی مینی، س و از منظر غرب رسوریست. نا گزارشی ام آنی در ر مورد مسخر رار می دهند و ن را اجتماع رویستا میوانند. رب نمی شود مخالف وسعه و رفت ربا و ورهای مسلمان ستند. رب ودش را مرکز آن میداند و سایرین را دنبال روی و رو ودش. اگر اینگونه نباشد، اید ما عشقهای را اید سطل الهرید.

لاش رب در دنیای واقعی رای ناامن ردن اورمیانه الا دیگر ر س وشیده نیست. اما ناامن لوه دادن منطقه از ریق رسانه هایشان؛ مزمان ا رو ودن ام آنی در ر، از دیگر استراتژی های رب درخصوص منطقه است.

ار دیگر رب ا این اریکاتور اثبات رد مام دفش در منطقه اسلام راسی است.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا