دانش و سلامت

تصاویر | بنتلی برگ برنده‌اش را رو کرد؛‌ تهدیدی برای بنز و رولزرویس

مسعود عابدینی: دون لایینگ اسپور را اید انشین ایسته مولسان دانیم. نظر راحی اد انتظار این را داشته باشد اشیم اجزای اسپرت و اجمیتری ودرو اضافه ده اشد. لوپنجره ودرو رنگ سیاه درآمده و سمت ایینی سپر لو ماهنگ است.

ر وانید:

در نمای ل ودرو رینگهای اینچی ره در نار الیپر رمز رنگ سیار ودنمایی میند. نوشته اس در آیین لگیر ودرو نشاندهنده اسپرت ودن لایینگ اسپور است.

اویر |  نتلی رگ رندهاش را رو رد؛ دیدی رای نز و رولزرویس

در نمای م دو اگزوزی وسیله مشکی م وصل دهاند ایی و اسپرت ودن این ودرو افزودهان.

در داخل این ودرو ا ریم رمز و مشکی ادعایم البته سفارش مشتری ابل ر است. رف س روی ندلیای اسپرت این ودرو م دیده میود.

اویر |  نتلی رگ رندهاش را رو رد؛ دیدی رای نز و رولزرویس

موتور و مشخصات نی

اما اصل مطلب! لب نده این ودرو در نسخه رضا می شود. نسخه ی سیلندر وئینتوربو اسب ار درت و نیوتونمتر و دارد.

9 لیتری سیلندر وئینتوربوی ریدی است ادر است اسب ار درت و نیوتونمتر اوک

رانه اول اب آنیهای و رانه دوم اب .1 انیهای (از لومتر) دارد.

اویر |  نتلی رگ رندهاش را رو رد؛ دیدی رای نز و رولزرویس

داکثر سرعت ودرو در رانه اول لومتر ر ساعت محدود ده است.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا