دانش و سلامت

تصویر زیبای “زحل” در نزدیک‌ترین فاصله‌اش با زمین

سیاره ما روز یکشنبه گذشته در یک رویداد جهانی سالانه که «مقابله» (مخالف) نام داشت، مستقیماً بین حل و خورشید قرار داشت و در آن لحظه بود که این غول گازی به ما نزدیک بود و در فاز کامل خود قرار داشت، بنابراین حتی ا م ر مسلح م امکان رصد این منظره الی وجود دارد.

“مقابله” در نجوم موقعیتی است رم سمانی(مثلا سیاره رونی) نحوی رم سمانی همین مین و ورشید در و مین در میانه ن دو رار میرد.

“اندرو مک آرتی”(اندرو مک کارتی) اسی ود وانست این لحظه اشکوه را ند. او س از نکه ام ارکینگ اتی رفت، از دو دوربین رای رفتن از ار س از استفاده رد.

مک آرتی : این ویر ا استفاده از لسکوپ و دو دوربین این ویر ا ا ار ریم ویر ایجاد ده است در مدت زمان دود دقیقه در ساعات اولیه را ده د

روز نبه، ل میلیون مایل(۱.۳ میلیارد کیلومتر)

ویری اشکوه از "ل" در نزدیکرین اصله من

در ساعت :00 وقت منطقه مانی رقی نیز در ستارهای .3 میدرخشید. این رویداد ر ار اتفاق میافتد، را ریبا . در سال در اوت و در سال در سپتامبر در این الت رار واهد رفت.

او : اسی از سیارات آ اسی از دیگر اجرام سمانی رق می کند را و سیارات سیار وچک ستند. رانهای وا اساسا روی ویر ل و مراقب ا ر اجرام دیگری اثیر مارد نابراین

مک کارتی پس از آن که وضعیت آب و هوا را مشاهده کرد و دریافت که لس انجلس در برخی از نقاط آسمانی صاف وجود دارد و از فیلتر نور مادون قرمز برای ثبت شکل سیاره و حلقه‌های آن استفاده می‌کند.

او : این ابزار مقدار نوری از ن ور میند را محدود میدود و و این

ویری اشکوه از "ل" در نزدیکرین اصله من

اندرو مک آرتی

اندرو آن ا مانی روع د او سال داشت و رای

در ماه مه، اندرو ویری مگاپیکسلی از ورشید در دیدترین دوره الیت ورشید در چند دهه اخیر را رد.

ویری اشکوه از "ل" در نزدیکرین اصله من

این ویر وای ن می را نشان می دهد روی سطح ورشید

ندی نیز ویدیوی ایم لپس از رات ماه امل در اول سال در سمان منتشر رد.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا