عمومی

تهمت به خانم گزارشگر جای همراهی در تقبیح تحریم‌ها

آلنا دوهان جدای بندهای تفصیلی با ذکر مشخصات و جزئیات خود، نتایج بررسی‌های را کوتاه و رسا و در قالب این جمله هم بیان می‌کند: «تحریم‌ها ناقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران است.» این سخنان اما امیان راندازی وش نشانسته؛ را عصرار دارند مایه استیا را سره متوجه ومت علم و ریمهای رامپ را م لیه مهوری.

ارش مجله ایرانی، مهرداد دیر در آگهی در ر ایران «توضیحات گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ گزارش خود در زمینۀ «تاثیر منفی نوشت یک‌جانب از قهرآمیز برمندی از حقوق بشر» و با موضوع خاص تحریم‌ها در ایران صریح‌تر و افشاگرانه‌تر از آن است که می‌شود. می‌توان حدس زد دعوت‌کنندگان ایرانی هم انتظار این حجم از صراحت استادتمام حقوق بین‌الملل در دانشگاه مینسک بر جنبۀ ناقضانۀ حقوق بشر دربارۀ تحریم‌های آمریکا علیه ایران – بی هیچ ابهام و ایهام – را نداشتند؛ را رخی این سوال را مطرح می کند مینی دربارۀ ارش نهایی او وجود دارد.

ا سوی دیگر از سفر روزه، آنم ارشگر ار و مورد انتقاد از سفر ود را منوط حال آن بشر که حقوق کمیساریای ده ها گزارشگر موضوعی است که به حقوق متفاوتی از جمله حق غذا، حق بهداشت و در این فقره آثار منفی قهری یکجانبه می‌پردازند و ایران از ۱۰ سال پیش با سفر گزارشگران ویژۀ کشوری مخالفت می‌کند، نه گزارش موضوعی. مااین سب مقامات رسمی رسمی سفر دو ارشگر موضوعی ده ود؛ اگر ود دلیل رجیح سفر نقاط دیگر نیامدند.

دکتر آلنا دوهان که در سکوت و طی ۱۲ روز در ایران سرگرم گفت‌وگو هم با مقامات رسمی و رسمی و هم با کنشگران سیاسی و مدنی روز چهارشنبه گزارش خود را اعلام کرد. ارشی در سه ماه نده امل میند ا در ریورماه ورای وق ر سازمان ملل می دهد.

به‌صراحت تحریم‌های آمریکا را ناقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران دانستند و گفتند: این تحریم‌ها تأثیرات مخربی روی زندگی مردم عادی ایران دارند و از تحریم‌کنندگان و مشخصاً آمریکا علیه ایران را بردارند. را ر اساس وق نالمل ابل وجیه نیست؛ ویژه در مورد ارت، انتقال ول و مچنین موارد مربوط به رساختا ماند ا، داشت و دارو.

مهم‌ترین بخش از سخنان خانم گزارشگر اما آنجا بود که از بلوکه‌شدن رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از پول‌ها به دلیل تحریم‌های بانک‌های جهان گفت‌وگو کرد و ایران را بررسی کرد که نشان می‌دهد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ و در پی خروج یکجانبه از برجام. ر ایران اعمال ده، اثیرات سیار مخربی ر اقتصاد ایران داشته است.

وی همچنین از جلسات خود با نمایندگان دولت و اعضای آن، نمایندگان بخش بهداشت و سلامت، نیکوکاران، نمایندگان نهادهای مدنی و کنشگران و کسب و کار در این ۱۲ روز خبر داد که نشان می‌دهد حکومتی‌ها و کانال‌های رسمی را محدود می‌کند. از ریف و وجیه ده، نبوده است.

همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد گزارش نهایی او دقیق‌تر و با ذکر جزئیات بیبشتر خواهد بود و سه ماه آینده فرصت دارد تا روی اطلاعات دریافتی و مشاهدات و شنیده‌ها و مستندات بیشتر کار کند؛ ماهی‌هایی که چه‌بسا هم تحریم‌کننده‌ها به فشار وارد می‌کنند و هم صفر و هم می‌کنند که در این مقوله هم به کمتر از محکومیت جمهوری اسلامی رضایت می‌دهند و گزارشگر خوب را گزارشگری می‌دانند که همه اینها را می‌پذیرند و جای پایی روی گلوی دارند. مردم ایران مشهود اشد.

آلنا دوهان جدای بندهای تفصیلی با ذکر مشخصات و جزئیات خود، نتایج بررسی‌های را کوتاه و رسا و در قالب این جمله هم بیان می‌کند: «تحریم‌ها ناقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران است.»

این سخنان اما امیان راندازی وش نشانسته؛ را عصرار دارند مایه استیا را سره متوجه ومت علم و ریمهای رامپ را م لیه مهوری. مین اطر اطراتی را ارشگر وارد ردهاند. ا ایی اسناد دفتر میساریا دربارۀ مکار دریافتی ورها را مثابۀ رداخت رشوه او دانسته اند. ال ن اگر نا ر این اشد استناد ارشای دیگران نیز لاموضوع میود.

در داخل کشور نیز بسیار منکران اثر بیشتر تحریم‌ها به نسبت عملکردها در دولت روحانی حالا با این طعنه روبه‌رو می‌شوند که چگونه این گزارشگر طی ۱۲ روز به این حجم از تأثیر ویرانگر پی برده شده است و این میزان درصد از اثرات منفی تحریم‌ها یا بهره‌برداری‌های منفی علیه دولت قبل بوده است. . کسانی که اسرار می‌کنند نقش تحریم‌ها را کمتر از سوءمدیریت و خرابی می‌کنند، حالا با گزارش رسمی‌هایی که از ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار پول می‌گیرند، ایران به خاطر تحریم‌ها سخن می‌گوید. میلیارد دلار را نگامی میوان ر درک رد دانیم داستان آرزو رجیحی

با این حال به نظر می‌رسد این وجه به یاد بی‌مهری‌ها و بی‌انصافی‌ها اجماعی ملی شکل گرفته و مطالب رفع تحریم‌ها را می‌ترکند و در عین حال این پرسش را هم به میان آورده‌اند که پای مردم ایران در میان است، چرا کسانی دوست دارند. گزارشگر ویژه به ایران بیاید و حال که آمده و با غیر دولتی ها هم ملاقات کرده اند و همه یکصدا علیه مخالفت سخن گفته اند، قصد دارند کاری کنند که به سفارش جمهوری اسلامی انجام دهند و مردم را با پوست و گوشت و استخوان انجام دهند. ریمها را لمس نمی کنند؟

هر نگاهی که به عملکرد بشر و ستاد حقوقی قوه قضاییه داشته باشد، انتشار این گزارش بی‌شک یک موفقیت برای تیم جدید ستاد مدیریتی آن است که دبیر آن دقیقاً توضیح می‌دهد رئیس‌جمهور قوه قضائیه بر آن به معنی تعلق ستاد به دستگاه قضایی نیست و مقامات در نی ویت دارند رکیب، ومتی است.

ستاد دبیرکل – غریب‌آبادی – که از تجارب خود در محل حضور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صبغه دیپلماتیک بهره برده، احتمال گزارش احتمالی منفی و کم‌آوردن آثار تحریم‌ها را می‌پذیرد و در حالی که دعوت‌کننده گزارش‌های ویژه است که بودجه سفر را برای کشور تقبل نمی‌کند. و دیدار با مقامات رسمی هم بخشی از برنامه‌های آن بوده و مطابق فهرستی است که طبق فراخوان تهیه کرده است با چهره‌های خارج از حاکمیت – و طبعاً بعضاً و شاید غالباً مهم باشد – هم دیدار و گفت‌وگو داشته است.

ا وای رئوس ارش نین رمید مه انتقاد ا امال ریما حال آن که برخی از آنها را می‌زدند کسانی که بخواهند ایران را هم مقصر جلوه دهند اما کدام ایرانی وطن‌دوستی از یاد می‌برد که آمریکا از برجام خارج شد و امید برخاسته از توافق هسته‌ای را به یأس بدل کرد؟ از این رو این سخنان نیست راحت و دان لکنت در محکومیت را دریافت متنوعی استند احتمالا ملکردهای داخلی معترضاند ولی در ریمها

هر نقد بشری ولو در حوزه حقوقی در ایران، مردم را مانع از آن نمی‌شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکجان را از حقوق بشر بدانیم گزارش خانم گزارشگر استقبال.

ا این نگا اد ریح و روشن آشکار سف نیم از ایرانیان و رسانه های ارسیرزبانی دکتر دوهان را مان ر مان نداریم او ود د واهد د را نمی توان مدعی مبارز انسانی ودتوان و از مل ر انسانی دفاع رد.

به جای هزار افکنی، هم‌آوا با گزارشگر ویژۀ «بررسی آثار منفی آسیب قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر» جملۀ او را تکرار می‌کند: «تحریم‌های یکجانبه تمام حقوق بشر مردم ایران را شکست داده است.»

این گزاره که تحریم‌ها ناقض حقوق بشر است به این معنی نیست که در جایی که تحریم نیست، وضعیت بی‌عیب است و ظاهراً این همان نکته‌ای است که برخی یا درنیافته‌ها یا اغراض سیاسی را از زیست مردم ایران مهم‌تر می‌دانند.

این گزارش اگر عزم مقامات برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها و پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی را می‌پذیرد و به یاد می‌آورد که علیه تحریم‌ها بیشتر شود، و اگر خدای‌ناکرده مجدداً از سازمان‌ها درآورد، این گونه موضع‌گیری نخواهند کرد آثار مثبت‌تری هم خواهند داشت اگر منفی‌بافان شوند. و دبینان مین و مان، آن را نها ا دو رنگ سیاه و سفید نبینند.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا