بین الملل

تورم ترکیه به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید

افزایش سیار الای مت ا د ادی ناشی از سقوط لیر رکیه وده است

ر اساس دادها گزارشی لومبرگ، از نظر ارزیابی، ارزیابی دلار در رابر لیر رکیه ا.

اخص ورم ر در ماه مه (اردیبهشت)

راری ناتولی اردیبهشت ا انتشار داده ای ادار مار رکیه نوشت

ر اساس این ارش، این افزایش ماهانه، نرخ ورم سالانه در رکیه. درصد رسید.

ان ارش افزوده خصیص مت مصرف ننده .33 درصد و اخص مت ولیدکنده .38 درصد نسبت به مایش افز

نرخ ورم رکیه در اوریل (فروردین)

اداره مار ر در میانه ای اردیبهشت ارش داد نرخ ورم سالانه

ارش رویترز، ورم

داره مار ر اعلام رد م مصرفنده انتظار میرفت ورم مت مصرف ننده سالانه درصد می رسد.

درصد ورت ماهانه افزایش افت و افزایش سالانه .

در ایان وریل انک مرکزی رکیه نی ورم ود را ایان سال اری .

ارشناسان اقتصادی و لیلگران مالی ورم مستند رکیه را

اردوغان اصرار دارد اهش دید نرخ ای ره رای آیین ووردن افزایش می یابد به مصرف کننده.

تحلیلگران می‌گویند که نرخ تورم سالانه ترکیه که بالاترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن به حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ است، تا حد زیادی با تفکر اقتصادی غیرمتعارف اردوغان پیوند مستقیم دارد.

اردوغان ر انک مرکزی اسمی مستقل ار ورده است ا اهش نرخ را از ند.

وزیر آن داری و دارای رکیه ر ود روند ورم لی ودگذر است و در لندمدت رطرف واهد د. وی : ما رفاه و درت رید روندان ود را نسبت به افزایش واهیم داد.

ر مالیات ر الاها را داده و رای ر از وض رق رای انوارهای سیب ر ارانه.

واحد ول ر در سال درصد و از ابتدایی انویه

311311

مشاهده مطالب بیشتر

تیم تحریریه مقالات بین المللی

تحلیل‌گر خبری بین‌المللی با تمرکز بر رویدادهای داغ جهانی. به شما اخبار روز را با نگاهی بی‌طرف و با تحلیل‌های کارشناسی ارائه می‌دهم. با دسترسی به منابع قوی، اطلاعاتی دقیق و جامع را به شما می‌رسانم.
دکمه بازگشت به بالا