استان ها

تیم ملی باز هم موش آزمایشگاهی شد/ سیستم دفاعی کی‌روش در این جام جهانی جواب نمی‌دهد

محسن آتینیا:

سوت وتبال ایران توسعه سیستم ملی سیستم دفاعی روش در ام انی دچار مشکل میود رافان اج

محسن اتی نیا در وگو رنگار روه ورزشی گزارشی نا، درباره ازگشت روش لیست ملی : ما می شود نشان دادهایم و استقبال و د درقه ستیم. نحوه ماکاری دراسیون وتبال یک مربی وانست ملی را در ن رایط ام آنی رد اصلاً درست نب ن روش ر از سال است از وتبال ایران رفته است. سوال من این است که در این سال مسابقات لیگ را گزارش ردیم. مگر ماهیت لیگ این نیست ازیکنان ویا ناسایی و مل دعوت وند. ا مه احترامی رای لژیونرها ائل ستم، اما معتقدم لیست ملی رای ور در ام انی امل نیست.

وی : ما ازیکنان لی وبی در لیگ ایران داریم را نشان می دهیم ارج از ور ازی نند. من که در لژیونرهایی داشتیم در آیرن مونیخ ازی میردند. الان م لژیونرهای ما در اروپا وتبال ازی میند اما اگر مه مهای اروپایی در سطح الایی ستند ما در ایران ازیکنان داریم سیار وانمند و وب ستند، اما دیده نمی شوند. اعتقاد من این رویه روش اصلا درست نیست. مانند نها لژیونرها میکرد؛ این ار م نشان داد رویه ود را ر نداده است. ر رار ود ا لژیونرها در ام انی رویم دلیلی رای ر سرپرست داشتیم.

سوت وتبال ایران در سیستم دفاعی اظهار رد: سیستم دفا روش نه نه در ایران لکه در لببیاب این سیستم محدود است و مایایی ازی ومی دارند میوانند رفتند نند. او ر ود را نسبت ری ندارد است. یک تیم زمان موفق است که بتواند بازی هجومی داشته باشد، اما تیم ما گذشته است که موش آزمایشگاهی هم اکنون در همین نقش است و قرار است با چنین تفکری در جام جهانی حضور پیدا کنیم.

اتی نیا در وضعیت ملی وتبال ورمان در ام انی در رویارویی البته معتقدم رای ور در ام انی میوانستیم نفرات وی دعوت نیم. از رف دیگر رفاً اگر سیستم دفاعی در ام انی ور دا نیم ار سخت واهد د را ریفان ما اجمی ارمند و این میوان رای م مل مشکلساز ود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند با آمدن کی‌روش باید به دور دوم افزایش یابد اظهار کرد: تیمی که بدون نگرانی به جام جهانی می‌رود چرا باید چنین موضوعی را تحت تأثیر قرار دهد که از گروه بالا می‌رود یا نمی‌رود. سانی میویند م ملی ا روش میوانند دور د ود احتمالاً او را لی دوست دارند. ا این ملی ال امید مهموت رای م بال رقم ورد.

انتهای ام/4057/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا