عمومی

جایت خالی است کاپیتان! – مجله ایرانی

دون داشتن اپیتان مقتدر، انس و دوباره و سریع ازیکنا سیار اندک واهد ود.

ارش مجله ایرانی، روزنامه شهری نوشت: الا لیرضا انبخش نوان دیمیرین و م، اصلیرین نه رای دیلشدن اپیتان ایران است. لیرضا البته در نبردهای لی نیز نبردهای را دست ورده است. اِ این الا ور او در اردوها نوان اپیتان می اِ متفاوت واهد د. نظر می رسد از رایط رختکن ملی وص در اردوهای اخیر، نبودن اپیتان مقتدر در م است. وتبال ایران اساسا مترنین عزیزکنانی ولید میند و نفراتی ا اصیت رهبری م در لحظه، متر د علیرضا جهانبخش بدون توجه به چنین وضعیتی نیست و اینکه بازیکنان تیم ملی برای آرامش و کمی حرفه‌ای‌گری در اردوی حتما شخصی در قامت «ناظم» بخواهند نیز کمی قابل نقد به نظر می‌رسد اما اگر چنین شخصیتی در تیم ملی وجود دارد، شرایط اردوی تیم وجود دارد. می ر ود و مه ماجراهای درونی م نیز سرعت رون سرایت نمیرد.

نستین میمهای سیار مهم ارلوس روش در ملی، انتخاب اپیتان ود. او در میم نسبتا نجالی، ازوبند را از لی ریمی رفت و واد نکونام ویل داد. اد این میم در نگاه اول می ریسک ود اما نکو در سالهای دی نشان داد واد در مه سالهای دی ارلوس روش، وزنه مهم رای ایران ود. سی م رابطه سیار وبی ا مربی م داشت و م در ن متیمیا سیار مقبول ود ر س مین روش در مه اردوها روی دعوت نکو و مسعود اعی ا ر اصرار داشت؛ را میدانست سایر عزیزان م احترامی این نفرات میارند و رگز دنبال رقم زدن وب در نا دراگان اسکوچیچ اما رایط لازم است رای دیجیتالزدن این را انتخاب کنید و اساسا در این مورد، نمی توانم ار اصی را انتخاب کنید. او اید ودش دستکار ود و رای متحدکردن م دم ردارد؛ را دون داشتن اپیتان مقتدر انس و دوباره و سریع ازیکنها سیار اندک واهد ود.

ای اپیتان رتجربه و اقتدار در ملی ایران الی نظر میرسد؛ سی دعواهایی این را سر آشته اشد و سایر نفرات وضیح دهد اقبت نین ماجرایی، اصلا وب نخواه. سی واند ن عزیزکنان و مربیان م وند رقرار ند و مه را ساحل لح رگرداند. ر ال وتبال ایران ازگی ر نسل داده و نوز م سیار وانی دارد. رین ازماندهای دیمیر م نیز دیگر در رکیب اصلی منطقه ا در اردو دیده نمیوند. در نتیجه لا وتبال ایران ارهای استفاده از مین رفیت لی روی ودش نمیدن. اید ر نیم ا م می ربه سب ند و این سختیا را نیز سر ارد.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا