دانش و سلامت

جهانگیری : دعایی در عرصه سیاست و رسانه برای تقویت منافع ملی ایرانیان کوشید

اسحاق انگیری معاون اول دولت دوازدهم در اینستاگرام ود نوشت:

ر ارتحال امنی دوست و رادر اوفا، الاسلام والمسلمین ناب ای سید محمود دعایی موجب ر و سف می شود.

آنها سالهای فراوان، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، در عرصه سیاست و رسانه در جهت تقویت ملی ایرانیان کوشید و با مثال زدنی، خالصانه ادبی در مفهوم انقلاب، امام و رهبری تلاش می‌کنند.

مر را از دست داد. م امعه و م نظام نین ایی نیاز وافر دارد را ایشان لقه وصل میان روهام و انواع د ملف و. ایی نظیر مرحوم دعایی، مترجمانی میان روهها و ا ستند مزبانی، مدلی، مهربانی و وفت را ر د.

ن مرحوم متین، مهربان و دوستداشتنی داشت و وبی از او اد ندارم. این ایعه ر را انواده معزز ایشان، اهالی رسانه، رهنگ و انقلاب، دوستدارانش. از داوند عالی رای ن ران الهی و رای ازماندگان ر مسئلت دارم.

555555555555555.jpg

راوانید:

?

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا