عمومی

حسرت دوحه – مجله ایرانی

دست م ازیکن رست نهایی ملی ایران در ام انی روسیه، انسی رای ور در ر ندارند.

ارش مجله ایرانی، روزنامه شهری نوشت: کارلوس کی‌روش به‌زودی در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرد اما اگر قرار باشد در مقایسه با سال 2018 باشد، حالا مطمئن باشید که تیم ششم نفر از اعضای لیگ نهایی جام جهانی هیچ شانسی برای حضور در قطر نخواهند داشت. مرور اسامی و رایط نها الی از لطف نیست.

رشید مظاهر

از سه دروازهان ملی ایران در رست نهایی ام آنی ود البته ن روزها نسبت رشید در این سالها آ ملا افت د و د از دو دوره ور ناموفق و نجالی ا این رایط است مظاهری انسی رای ور در مضامین ملی اشد. او مدتاست ا اردوها دعوت نمیشود.

محمدرضا انزاده

اید او را ترین و رانگیزترین روش انتخاب در دوران ورش روی نیمکت ملی ایران دانیم. انزاده در ر دو ام آنی و در رست نهایی ملی رار رفت و البته ازی رفت. ر وقت انتخابا نجالی میان میآید، محال است نامی از انزاده رده نمی شود. ا این ال روش در ازگشت ملی د انزاده را ده است.

مان منتظر

اید متر سی می داند این مدافع ساله نوز در لیگ دوی رنشسته است. منتظری از رین مدافعان میانی وتبال ایران در دو دهه ود سالها و درخشانی در استقلال و ملی بود. او یک سال و ملی ود؛ ر ند لی و دلیل استفاده دهنگام از سرویس داشتی(!) ا دایی ارلوس روش، مانی منتظری م دیگر ملی دعوت نشد.

مسعود اعی

د از ور در سه ام انی، مسعود اعی الا اید رؤیای وکر راموش ند. او از مله ازیکنان مورد لاقه ارلوس روش اما د از دایی این مربی م از سوی مارک مارک مار د م دوران ور مسعود در م اول ایران مانی ایان افت اوان نمانده ود ن اخت مت ودهنگام ملی از مسابقات مام ود. این روزها متر سی اعی اعتراض داشته است.

اشکان دژا

دوران او در ملی ایران ا ور روش از د. اشکان دژاگه وجود ازی رای مهای ملی ایه لمان، در د رگسالان دعوت ملی ایران اسخ مثبت داد. او اولین اش رای ملی را روز م اسفند در مصاف ا ر انجام داد و از موفق دبل د. دژاگه ا ام ملت سیا در سال و مملی ایران اقی ماند و در مجموع دوران درخشان و ابل دفاعی ا وچ روش، مربیان دی دیگر اشکان را دعوت نکردند و اما اوایل نارضایتیاش از این موضوع را نشان دادند. رچند دتر موضوع نار مد و الا دیگر عزیزان دوستداشتنی اولاد انسی رای ور در ملی نواهد

رضا وچان نژاد

درست مثل دژاگه، ا او را م روش ملی ایران از رد. وچی ر در دوران افشین او رشته نجا ارلوس ود و ندین ار ا لهای سرنوشتساز اعث نجات این مربی د. دون ردید مهم ل دوران وتبال وچاناد مانی و در انتخابی ام انی۲۰۱۴ ره نوبی د. دون ن ل احتمال راوان دوران ور روش در ایران سیار وتاهتر میشد. وچی ا ام انی در م ملی اقی ماند و ون در این مسابقات ازی ر نشد، اعلام اعتراض ود .

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا