دانش و سلامت

خریدن توییتر توسط یک سرمایه دار، چقدر نگران کننده است؟

مواره از ناصر اصلی رسانه داسازی رسانه های واقعی از متداول در این بیان ده، مسالب نگرانی‌هایی که به پذیرش برخی الزامات برای رسانه‌ها می‌شدند و می‌کردند که مالکیت‌های برزگ بر رسانه‌ها را می‌سازد، می‌توان اصول اصلی رسانه‌ای را که در بستر حقیقت و مردم‌گرایی بود را دچار چالش کند کرد.

ا ولد رسانها نوین این نگرانی مومی نسبت الایی ا از این سیار مرنگ ده ود . در رن اخیر را اکثر رسانه های موسسات و نگاهای و ارتباطی، متاثر از نظام سرمایهداری، در اصل، قرار گرفتن رسانه‌ها در مرکز نظام‌های سیاسی، سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بستانی در میان رسانه‌ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون‌های اصلی قدرت در جوامع به گونه‌ای است که مالکیت حرف اصلی است. را در ستر سیاست و درت ر رسانه ساری و اری رده است.

اما خبر فروش توییتر که رسانه‌های بی‌فرد در امر سرعت، فارغ از مکان و زمان‌گرایی، فراگیری، جهانی و نقطه‌زنی بود، بستری در آرامش نسبی را با تلاطم روبه‌رو کرد! اما سازنده ن دورسی نیز نسبت نده ا ردید نگاه میند! 97 درصد رهبران ورهای و سازمان ملل در ن سب ال دارند! رسانه‌ها در گستره دید جهانی قرار دارند، از هر نوع انحصاری فارغ می‌شوند، امکان گفت‌وگو و فعالیت‌هایی را که برای همه فراهم می‌کنند و به رسانه‌های سیاستمداران و نخبگان شهره در دستان سرمایه انحصاری یک مالک قرار می‌گیرند و نگران آینده هستند را می‌دهند!

نگاهی اثربخشی این رسانه در رصه دیپلماسی اید الی از لطف نباشد! در این خصوص می‌توانم به توییت‌های وزیر خارجه ایران در هنگام امضای توافق هسته‌ای ایران با 1+5 اشاره کرد که در بزنگاه، مسیرهای انحرافی در این معاهده را مسدود کرد یا ورود به فضای توییتر و دوری از رسانه‌های سنتی که بستری منحصربه‌فرد را گرفت. این رسانه ایجاد کرد، بهره‌گیری نسبتاً مطلوب و مشابهی از ایران که در دسترسی به رسانه‌های سنتی به دلیل ساختار آنها و مالکیت‌های خاص، امکان حضور امکانات را نداشتند، فراهم می‌کردند.

در واقع این رسانه‌ها همیشه روایت‌های ساخته شده و پرداخته خود را منتشر و روان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سیاستمداران رار دهد رستای ازهای رای سیاست ارجی ود مهیا نند . در تحقیقی روی توییتر در مقطع خروج آمریکا از برجام است که دیپلماسی ایران در توییتر در آن مقطع به صورت تهاجمی و تدافعی درصد تبیین هویت‌سازی و اعتمادسازی بوده است و این مهم به عنوان کمک‌کننده در دستور کار دیپلماسی کشور در قدرت نرم‌افزار قرار گرفته است. .

در واقع ارکرد ویتر در سیاستور نه نه رای ایران سرمایه اجتما ویتر رای ورهای مختلف از ریق ارسازی، اسازی و روان سازی

در واقع امکان توییتر برای بیان روایت‌های متفاوت از یک موضوع به دلیل در دسترس بودن و برای همگان بودن آن از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بستری متفاوت برای بیان بود. ! و اید رصعه وده رسانه های نوین رای ورود نوعی دموکراسی در وزه دیپلماسی را الش انده است!

رسانه‌های نوین تصویری برای اعتمادزایی، ترمیم نگرش‌ها و بازخوانی حقیقت بود، چرا که بستری برای گفت‌وگو فراهم کرده و اگر در انحصار مالکیت سرمایه‌داری گام بردارد شاید دوباره رسانه‌های سنتی برای آنها دور از ذهن باقی بماند! در حقیقت از آنجایی که اقتصاد سیاسی برای رسانه‌های اقتصادی برای فرهنگ‌سازی و‌ها نیز دور از آن است، این خرید و فروش برخی از قدرت‌ها به ویژه آقای ایلان ماسک در مقابل هیئت مدیره توییتر در برابر هیئت مدیره توییتر در برابر فروش آن گفته است که به دلیل داشتن سهمی است. 15 درصدی نوعی لوکه ردن سرمایه را در این رسانه اجرا و اشت .

این مهم جدایی از نقاط کانونی همه تبادلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که قدرت دارند، تعریف نمی‌شود، قدرتی که رسانه‌ها می‌توانند آن را آزاد کنند و برای مخاطبان خود قدرت جذابیتی از جنس مردم را فراهم کنند! اما میل و رغبت درت احبان سرمایه انحصاری ردن ن ریبان ویتر را نیز رفت! ال این سوال مرح میود نده ویتر در ریف میود، در رکت ماشین سازی سلا در ازار ور؟

23302

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا