عمومی

در شرق چه خبر است؟

بعد از حمله روسیه به نیروهای نظامی در مورد احتمال احتمال حمله چین به تایوان صحبت کردند، حالا با ورود نانسی پلوسی به این جزیره و کلید خوردن رزمایش چین در آب‌های اطراف تایوان، آیا باید فکر کرد که پیش‌بینی‌ها در مورد یک جنگ دیگر. درست از درمید نظر مد ماجرا این نیست.

برخی از اصرارها دارند که یک برابر نهاد برای آنچه در غرب اتفاق افتاده است در شرق هم می‌شود، اما به نظر می‌رسد قبل از اینکه نسبت به این‌همانی بین چین و روسیه و مردم تایوان مقاومت کند، باید به نکاتی توجه کرد. ن و روسیه، اولویتای استراتژیک سیار متفاوتی دارند و ور اص انسیلهای اقتصادی و اقتصادی نها دیگر متا.

از نظر اقتصادی، دومین ولید ناخالص داخلی در آن را در اختیار دارد. در سال ولید ناخالص داخلی نه درصد ولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا. در مقابل، ولید ناخالص داخلی روسیه متر از درصد ولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا ود. لاوه ر این، رشد اقتصادی ن ایدارتر از روسیه است. رشد اقتصادی چین در طول ده‌ها سال گذشته برای توسعه همهجانبه در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، تولید نیروی کار، صنعت، فناوری پیشرفته و مانند آن بوده است و از نظر استفاده از مواد خام هم چین بیشتر از روسیه با اقتصاد جهانی مرتبط است. است. در مقابل، وسعه اقتصادی روسیه مدتاً منبع انرژی است.

از نظر نظر، روسیه بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای جهان را از نظر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در اختیار دارد و نیروی نظامی متعارف هولناکش بویژه نیروی زمینی این کشور زبانزد است. نیروی مینی روسیه در نه تنها وبی ودنمایی رده است، در الی ملکرد نیروی دریایی این ور ندان اوضاع از این نظر رق ندانی ا روسیه ندارد. ارتش ن، دن سرعت در ال مدرن است اما نوز ندین در مرز رابری ایالات متحده آمریکا چین نوسازی نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را در دهه ۱۹۹۰ و پس از بحران تنگه تایوان در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد که نشان می‌دهد چقدر در این عرصه جای کار دارد، اما مانند روسیه، نیروهای زمینی چین سنتی قوی‌تر از نیروی دریایی و هوایی است. ور وده است.

ا ور از این معلوم ن، روسیه نیست، اوتای ملی و ایوان ن داد ادی موشک در امتداد ساحل ود مستقر رده است مه نها سمت ایوان نشانه رفته اند. حتی اگر فرض کنیم که در صورت حمله احتمالی چین به تایوان، آمریکا از حمله احتمالی چین به تایوان، می‌کند، آمریکا در این حمله می‌تواند به این نتیجه برسد که تایوان طی سال‌های گذشته مقادیر قابل توجهی از سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته از ایالات متحده را هم وارد کند که می‌تواند برابر باشد. مله موشکی از رف ن آرا اشد.

اما رفتاری الی در مورد احتمال درگیری نظامی ن و ایوان، ن

لح ن ا مهم دنیا وامل رشد اقتصادی اینده در ول دهها وده است. وابستگی میقا متقابل اقتصادی ن و دنیا دیگر، اعث میود ر نوع نشی در ن رای مه آن رناک و دندبرآفد. میزان واردات و آدرا ن این ور را رگرین ور اری آن دیل رده است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش ریک اری از ده ریک اری مهم ن را میدهند. در سارو ن را اتحاد ا اوان از ور استفاد اگر این اتفاق بیفتد، چین دچار یک رکود اقتصادی جدی خواهد شد که پیامدهای اجتماعی و سیاسی سیاسی در داخل این کشور خواهد داشت و البته بسرعت تمام جهان از جمله آمریکا و متحدانش را متاثر خواهد کرد.

در مقابل شاهد بودیم که روسیه علیرغم تهدیدهای متعدد در مورد تحریم و حتی محدودیت به بازارهای انرژی خود دست به عملیات نظامی علیه دشمن زد، دلیل آن این است که روسیه از نظر اقتصادی کمتر نگران متاثرشدن روابط تجاری‌اش با آمریکا و شرکای آن است تا چین. .

ن و روسیه در اولویت های استراتژیک ود نیز متفاوتند. مهمترین دلیل مله روسیه امنیت در روسیه در مورد احتمال با احتمال وقوع و مکان نزدیک خود به ناتو نیازمند یک اقدام فوری است، در مقابل، اولویت استراتژیک چین همچنان حفظ یک محیط زیست‌آمیز برای رشد اقتصادی با ثبات خود است. «رویای ن» ن است دیل «مرکز سیای رقی» ود. در نتیجه، احساس نمی کنم دیدی در ن روایت «قرن ر» چرا نباید فکر کرد که کشوری با این میزان برای تصمیم گیری دیگر، نمی‌تواند یک دهه هم صبر کند و بعد از اینکه مطمئن‌تری سلطه خود را در تایوان قرار دهد را احیا کند؟ میلیون نفر است. از نظر ومیت، معیت جمعیت دود درصد مردمی و درصد روس است اما در ایوان، نا ر اساس ر ومیتی، میوان ور رد اد ن ا اوان

از دهه آخر دولت ن مشتاقانه روابط رهنگی، اجتماعی و ویشاوند ا مردم ایوان را رویج میند. دف اولیه این لاششا افزایش مایل مردم رای وستن سرزمین اصلی ن وده است. این رنامه ویتی البته مه اثیرات مثبت نیست و مقاومت ایجاد شده است ا میود ن در رخی در رخی ما.
در مقابل این سیاست‌های فرهنگی، دولت تایوان از دهه‌های ۱۹۹۰ فرهنگی بر ضد سیاست فرهنگی چین در تایوان را اجرا کرد و تلاش کرد هویت بومی را در مقابل هویت چینی تقویت کند. به این ترتیب یک هویت چالشی در تایوان بین کسانی که خود را با چینی می‌دانند و کسانی را که خود را تایوانی معرفی می‌کنند، ایجاد می‌کنند که هر تغییری در نظم فعلی در این جزیره را با چالش روبهرو می‌کند.

درست است اوان از مجمعیتر اما از نظر اقتصادی، ولید ناخالص داخلی ایوان اراب آرا اوان از نظر ناور در منطقه و آن سر مد است و ویژه نوان برای همه‌گیری‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن، به تراشه‌ای که تایوان قطب تولید آن را تولید می‌کند، باعث می‌شود هیچ کس درگیری در تایوان خاص حمایت نکند، به ویژه دولت ایالات متحده که به‌طور دائمی از تایوان بعد از آن خواسته می‌شود تا در رفع نیازهای جهانی قطعات مورد نیاز باشد. ردهای الکترونیکی مشارکت ری داشته است.

مریکا دون در دریاها دور و نزدیک ودش درت اول از این نظر، ر سی ایوان را نترل ند نسبت دیگری رتری واهد داشت. رای ایالات متحده دولت، ایوان من از نظر اقتصادی و من از نظر استراتژیک مهمتر از مردم است. ژاپن هم مایل نیست پیوستن به این جزیره به چین و رشد بازوی چین در دریا باشد، چرا که تنگه تایوان را از گذرگاه‌های حیاتی خود، بویژه در یکی از امنیت حمل و نقل و انتقال انرژی می‌داند.

در ر دو درگیری و ایوان، مهم ترین اهمیت ها نی رفتار مریکاست. در جنگ آمریکا وقتی آمریکا به صراحت اعلام کرد که مستقیماً وارد شده است، نمی‌شود، خیلی از گمانه‌زنی‌ها در مورد این جنگ و تأثیری که روسیه از آن می‌خواهد تغییر کند، اما در مورد تایوان نمی‌توان به این راحت حکم داد که آمریکا باید درگیری کند. در این مورد د.

در مجموع به نظر می‌رسد که تایوان برای ایالات متحده آمریکا اکثراً از این کشور استفاده می‌کند، بنابراین می‌توانم واکنش نشان بدهم که ایالات متحده به تایوان حمله کند. تحریم‌های اقتصادی علیه چین در صورت یک درگیری نظامی، بسیار متفاوت از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بود و بر روی تحریم‌ها و تحریم‌ها تأثیر می‌گذارد. همه اینها باعث می‌شود صحبت‌کردن از احتمال وقوع یک جنگ واقعی بر سر الحاق تایوان به چین سخت باشد، تا زمانی که بین قدرت ارتش‌های چین و آمریکا چنین شکاف وجودی وجود دارد، بعید است که چین دست به اقدام نظامی جدی علیه تایوان بزند. ن در ول سالیان از نظر ن این ور میوان دون نگیدن روزیای مورد نظرش را ر ند رای ند ساعتی واس آن رقهازی در ای اطراف ره رت ود.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا