ورزش

دستیار برزیلی گل‌محمدی وارد تهران شد/عکس

ارش گزارشی رآنلاین؛ اوسمار لوس ویهرا ند روز رسپولیس وسته ود، دقایقی

اوسمار ویهرا 47 ساله و متولد اسو وندو رزیل است و لاقهاش در مهایی اررده ر ایه سیستم 1-3-2-4 سیستمی سرخا در رین ازی دارکاتی مقابل ملی امید نیز ا ن میدان رفته وند.

دستیار رزیلی لمحمدی وارد ران د/عکس

ن مانی 34 ساله ود استارت ده و در م وونتود رزیل ر 20 سالها ورینتیانس، راگانتینو،

ویهرا س از ولسلی ننکا و لوسادا سومین و ارجی نیمکت رسپولیس رای لیگ ست و دوم دیل ده اد

258 258

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا