ورزش

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

ارش اف، در دومین روز مشیربازی ازیای ورهای اسلامی، رقابت اسلحه

ملیوشان اپه ا مرحله ارم نهایی انفرادی رفتند و ست وردند.

م سابر نان م در نیمه نهایی رابر ربایجان ست ورد و در دیدار رده ندی نیز مغلوب رکیه د.

نتایج انفراد اسلحه اپه مردان رح ر است:

مرحله روحی

محمد رضایی ادی (۲۱ ساله): روزی و ست

محمد رضایی( سال) : روزی و ست

محمد وثوقی: روزی و ست

مرحله آنزدهم نهایی دول اصلی:

ممدرضا وثوقی از ایران – مومینوف از ازبکستان

محمد رضایی (41 ساله) از ایران – ریرا از snapal

محمد رضایی ادی از ایران – اولو از رقیزستان

مرحله نهایی دول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله) از ایران – سرتای از اقستان

محمد رضایی ادی (۲۱ ساله) از ایران – اوده از اردن

مرحله ارم نهایی دول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله از ایران) – روف از رقیزستان

رنکینگ انفراد مشیربازان اپه ایران در آسیای ورهای اسلامی:

– محمد رضایی(41 ساله)

– محمد رضایی ادی (۲۱ ساله)

– محمدرضا وثوقی

نایج می اسلحه سابر نان رح ر است:

مرحله ارم نهایی

ایران – ربستان

نجمه سازنچیان: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ائزه رفیعی: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ریماه رزگر: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران – ربایجان

نجمه سازنچیان: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ائزه رفیعی: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ریماه رزگر: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

دیدار رده اندی

ایران – ر

نجمه سازنچیان: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ائزه رفیعی: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

ریماه رزگر: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

انا اقرزاده: امتیاز رفت و امتیاز از دست داد.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا