عمومی

ذهنتان را شارژ کنید – مجله ایرانی

«در ر وران اطلاع د نیست اطر داشته اشیم وشیهای وشمند نها مرتب مرتباً ارژ دن. نای ما نیز نیازمند ارژ ستند.»

ارش مجله ایرانی، رادید نوشت: «روشی هست که به شکل غافلگیرکننده کارآمد می‌تواند حافظۀ کوتاه‌مدت باشد و بلندمدت شما را تقویت کند و ظاهراً برای گرفته‌شده از بیماران مبتلا به آلزایمر جواب می‌دهد.

وقتی سعی مینید ای را اطر سپارید، اً رضتان این است ر لاش نید نتیجۀ ری میرد. اما اهراً نچه لازم است نید، دقیقاً این است اری نکنید. فقط چراغ‌ها را قدری خاموش کنید، راحت بنشینید و ۱۰-۱۵ دقیقه را به آرامی فقط تامل کنید و مراقب باشید و در یافتن آن چیزی که تازه یاد گرفته‌اید بهتر است از آنی روی می‌دهد که اگر سعی کنید آن لحظه را به شکلی بگذرانید. روی میداد.

اگر چه همان چیزی است که ما باید کنترل‌شده باشد، موضوعی شناخته‌شده است، اما از تحقیقات جدید این برمی‌آید که باید تلاش کنیم که در طول این ساعات استراحت دنبال «حداقل تداخل» می‌ماند و از هر نوع فعالیتی که ممکن است انجام شود. ریف ل اطره داخل ند، مانع نیم. نابراین نباید وارد ردهار، ردن ایمیلهایتان، ا رخدن در اینترنت ا وشی روید. واقعاً در نبود واسپرتی مغزتان رای ارژ دوباره امل دهید.

بهانه‌های هیچ کار نمی‌کنند شاید بهترین روش برای بهبود عملکرد حافظه برای دانش‌آموزان تنبل باشد، اما این کشف همچنین به افرادی که فراموشی یا نوعی از زوال عقل دارند، می‌آیند و راه‌های موجود را برای آزادکردن یک فضای پنهان و پیشتر ناشناخته برای افکار و به‌خاطرسپاری فراهم می‌آورد. .

خانواده ابول وجه اقامت دون مزاحمت در ویت افظه، اولین ار در سال در از مایشا این دو در رابطه ا اطره، مولر و لزکر ابتدا از مشارکت کنندگان واستند ا را ا. د از مدت و تاهی رای مطالعۀ رست وجود دارد، لافاصله نیمی از روه در الی دران از ادامه، دمای دقیق های داده شده د.

وقتی ساعت و نیم د از نها مون رفته د، دو روه الگوهای ادواری سیار متفاوتی را از ود نشان دان. مشارکتنندگانی ساکن ریباً نیمی از رست را اطر دارند در الی در مقایسه ا نها روه دوم وقتی رای ارژ مجدد اتریایی نشان ندادند، با توجه به این که برمی‌آید که حافظ ما برای اطلاعات جدید است، به‌خصوص زمانی که به‌تازگی در مغز ثبت می‌شود، می‌شود، آن را در برابر مداخله‌ی جدید آسیب‌پذیر می‌کند.

ار معدود روانشناس دیگر ر از اه نایج ن م لطف ازانه سرجیو دلا سالا از دانشگاه ادینبورگ و نلسون ووان از دانشگا میزوری انجاد.

این م دنبال این موضوع ود ا اهش داخل میوانند افظه افراد استفاده از رایطی مشابه مولر و لزکر، نها راستی از در رخی از مایشیشا، مشارنندگان ا رخی از ستای ناختی نگه داشته شده اند. از واسته د ا در اتاق اریک دراز ند و از واب رفتن نند.

اثیر این مداخله وچک میقتر از نی ود ر ور مید. اگر چه دو تا از بیماران مبتلا به فراموشی شدید، پیشرفتی را نشان ندادند، دیگر تعداد کلماتی را که می‌توانستند به خاطر داشته باشند، از 14 درصد به 49 درصد می‌رسانند که آنها را تقریباً در افراد سالمی که آسیب می‌بینند. میداد.

نتایج دی از این م البتر ود. از مشارکت کنندگان واسته ده ود ا داستانهایی وش داده و ساعت د سوالات اسخ دهند. دون داشتن رصت آرامش نها میوانستند درصد از وقایع داستان را عطر وند. اِبا داشتن این میزان درصد افزایش رابری در میزان اطلاعات را نشان می دهد. وهشگران مچنین ایدهای مشابه اما مترابل مشاهده در مشارکتنندگان

میکایلا دوار، دانشجوی سابق دلا سالا و کوان و دانشگاه هریوت، تا به حال چندین پژوهش در این زمینه انجام شده است که این یافته‌ها را در شرایط گوناگونی چندین تکرار کرده‌اند. آنها همچنین دریافت می کنند که این دوره های کوتاه باعث می شود تا حافظ فضایی شرکت سالم بهبود بخشد و مثلاً با مشارکت مشارکت کنندگان محل های مختلف را در محیط زیست واقعی به خاطر داشته باشد.

الب اینکه این مزیت ا س از ادگیری اولیه لاوه ر افراد سانی دچار سکته دهاند، نابراین ات این واید امل ال

در ر از این موارد، وهشگران از مشارکت کنندگان واستند در اتاقی نیمهروشن و رام، دون مرا. دوار می‌گوید: «ما به آنها هیچ توصیه‌ای در رابطه با اینکه در هنگام اقامت چه بکنند یا نکنند، نمی‌دهیم اما پرسشنامه‌هایی که در پایان آزمایش‌ها انجام می‌دهند، نشان می‌دهند که مردم فقط به ذهنشان می‌آیند که هر جا که می‌خواهند برود.»

در موقعیت اقامت م اید واسمان اشد لی سخت درگیر رویاپردازی نشویم. مثلاً در یک تحقیق از مشارکت خواسته شده بود تا یک رویداد مربوط به گذشته یا آتی را در طول زمان اقامت متصور شود این امراً میزان مطالبی را که تازه یافته شده است در آینده کاهش داده است. نابراین، رین ار این است از ر نوع ارکشیدن منسجم از نمان در ول مان آرامش ودداری نیم.

سازوکار دقیق این امر مچنان نامعلوم است. ناخت ر در رابطه ا لگیری اطره، رخی سرنخا را دست داده است. آنون آن امر رفته ده است وقتی اطرات در مرحلۀ اول دگذاری می‌شوند، از دورۀ

ر ور مدد آن امر مدتاً در نگام واب رخ می دهد و ناشی از افزایش ارتباط میان وکام رایندی میوانند ارتباطات ازهای می سازند و ویتند رای ادآور در نده روری ستند.

این الیت ا دد میود دلیل این موضوع معمولاً از واب ر ا را اد میریم. اما هم‌راستا با کار دوار، یک تحقیق سال ۲۰۱۰ توسط لیلا دواچی از دانشگاه نیویورک، نشان داد که این امر تنها محدود به خواب نمی‌شود و فعالیت‌های عصبی مشابهی در دوره‌های زندگی در بیداری نیز اتفاق می‌افتد.

در تحقیق داواچی، ابتدا از مشارکت‌کنندگان درخواست شد تا تصاویر را به ذهن بسپارند (یک صورت را به یک شی یا صحنه پیوند بزنند) و سپس به آنها اجازه داده شد تا دراز بکشند و مدتی کوتاه ذهنشان را آزاد بگذارند. مان ور انتظار میرود، او در ول اقامت، اهد افزایش ارتباط میان وکامپوس و ورتکس ری ود. نکته مهم این ود افزایش ارتباط ری میان این نواحی مغزی وجود دارد، موضوع را اطر میوردند.

اد مغز از ر مان القوهای رای استحکام دن نچه ا موخته به نظر می‌رسد که آسیب عصب‌شناختی ممکن است در برابر مداخله پس از خاطره جدید، آسیب‌پذیرتر باشد و به همین خاطر است که دورۀ خلوت به خصوص برای کسانی است که می‌شوند و مبتلایان به آلزایمر مفید بوده و بیشتر نشان می‌دهند.

دیگر روانشناسان نیز از این وهش آن مدهند. این ورنر از دانشگاه نیویورک، میوید: این لی الب است و میواند راها دیدی رای مک سانی دچار استیتیایی ستند، راهم ورد.»

او این ن اشار میند از نقطه نظر ملی، رنامهریزی دورهای رای حفظ رای افزایش د ادآر. اما از نظر او، آن امر مچنان رای مک مار رای ادگیری

او می‌گوید: «شاید یک دورۀ کوتاه در حالت بیداری پس از آن، ممکن است به خاطر سپردن آن احساس افزایش دهد و از این رو بیمار با پرستار جدیدش احساس راحتی کند.»

دوار از ماری میوید استفاده از اقامت وتاه وانسته نام نویه ود را ند؛ ر ند میوید اهد لمی ر عید این مدعا ندارد.

اوماس اگولی، از دانشگاه رنت ناتینگهام در انگلستان نیز وشنی محتاطانه دارد. او به این موضوع اشاره کرده است که همین حالا هم به برخی از مبتلایان به آلزایمر توصیه می‌شود تا با تکنیک‌های مراقبه‌ای، استرس خود را کاهش دهد و سلامت عمومی خود را بهبود بخشد. او می‌گوید: «برخی از این مداخله‌ها نیز در بیداری توصیه می‌شود، و بد نیست که بررسی کنیم که دلیل این روش‌ها تا حدی باعث کاهش مداخله شود.»

او البته می‌وید اجرای این روش در افراد مبتلا به این روش ممکن است آسیب ببیند.

باگولی و هورنر هر دو بر این باورند که فراتر از فواید بالینی برای این دسته از بیماران، برنامه‌ریزی دوره‌های مرتب بدون حواس‌پرتی و مزاحمت، می‌تواند به ما کمک کند تا مواد تازه محکم را در ذهن هود نگاه داریم. ر اشد، رای سیاری از دانشجویانی در این ات ود

هورنر می‌گوید: «به نظرم می‌توان این چند دقیقه را در طول 10 تا 10 دقیقه در طول مروری بگنجانید و این می‌تواند مفید باشد تا در خاطرآوری خود، بهبودهای کوچک ایجاد کنید.»

در ر وران اطلاع د نیست اطر داشته اشیم وشیا وشمند نها مرتباً ارژ دن. نای ما نیز نیازمند ارژ ستند.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا