عمومی

راهکارهایی برای سبک‌کردن ذهن‌ شلوغ

متخصصان نج راهکار مده رای سبککردن ن لوغ دارند.

ارش مجله ایرانی، روزنامه ام م نوشت: «برای ر سی ممکن است اید آنجایی که رش اینقدر دارد و نمی تواند رویه های روزمره مرکز ند و از لحظه لحظه لذت لذت رد. متخصصان اما ن راهکار مده رای سبکردن ن لوغ دارند.

ر است ردی نگرانای ری دارد، دل نگرانش را روی رگه اغذ نویسد. د از رستکردن نگرانان میرکز رد و مواردی را ر روری است، از رست رد. موما متخصصان روانشناس راهکار البی دارند. از ردی نش لوغ است، میواهند ورند مانی در آبان راه میرود، ند موجود ایی او را می. آنها یک کپسول بسیار کوچک را زیر پوست سر فرد تزریق می‌کنند و می‌گویند که قصد آزمایش روی فرد را دارند و فقط یک ماه دیگر زنده هستند و هیچ پزشک و ارتشی در جهان نیست که بتواند نجاتش دهد. س از الا ماه رای زندکردن وقت دارد. د ا این روش سازی از ردی نش درگیر است، میواهند

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا