عمومی

رسالت؛ از داریوش تا سردار سلیمانی

یکی از قدیمی‌ترین بزرگراه‌های تهران است که نام‌های متفاوتی کرده است، از داریوش عوض شده تا سیدخندان و رسالت و حالا چند سالی می‌شود که به سردار سلیمانی تغییر اسم داده است.

صحبت از بزرگراه رسالت است، یکی از قدیمی ترین بزرگراه های تهران که بعد از انقلاب اسلامی با توسعه آن به یک بزرگراه کامل شرقی -غربی تبدیل شد و اسمش را بزرگراه رسالت گذاشتند.

رراه رسالت در نامهای متفاوت رخوردار وده است. رراه داریوش، رگرا سیدخندان و رگراه سپهبد رسیو، اما د از انقلاب مه این ا «رسالت» نامیده.

این بزرگراه که در سالهای اخیر با تغییر نام بخشهایی از آن به سه قسمت رسالت، حکیم و علامه جعفری و سردار سلیمانی نامگذاری شده است، از شرق تهران شروع می شود و تا غرب ادامه پیدا می کند.

ن از این رگرا رسالت نام داشت، از رگراه ردستان در رب وسفاد اده دماوند، روبروی.

بعد از شهادت سردار سلیمانی، شورای اسلامی شهر تهران با تصویب یک طرح دو فوریتی، قسمت شرقی بزرگراه رسالت حدفاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید یاسینی را به نام این شهید تغییر نام داد.

میود از ولانیرین مسیرهای رقی – ربی ران، رگراه رسالت است. این رگراه س از میل، رق ران را از آبان دماوند ررین نقطه ران در محدوده رک راه ن متصل . از رگرا در ر د اصل میدان ریقا و رگراه ردستان در ارچوب دو روژه انجام د. مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش این بزرگراه از منطقه آفریقا تا قبل از بزرگراه کردستان است که تحت عنوان پروژه تونل رسالت اجرا می‌شود و در تیر ماه ۱۳۸۵ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این روژه از مهمترین روژهای نی – رسازی ایتخت است.

ول ریبی رگراه رسالت لومتر است نزدیک متر ن ونل است و از ر مین میرد.

رراه رسالت ا سال از آبان دماوند روع میشد و رگراه انکودک (آفریقا) میرسید. ا سال وسعه رگراه رسالت نها ا مسیر نده رای سال رح سوفرتو ود. سوفرتو رکت مهندسی مشاور رانسوی ود در سال وسط وسعه رگراه رسالت راساس رح وسعه ملونقلی سوفرتو دهه مانده ود. در سال مطالعات اولیه رای وسعه رگراه رسالت از د. مطالعه رای ساخت رگراه رسالت در رب اما مزمان ا راحی ونل در منطقه مرکزی راساس رح سوفرتو روع .

در سال راه احداث رگراه رسالت از گرراه لاللهنوری مطالعه مورد رار رفت. طرح ذکر شده این بزرگراه از شرق استادیوم آزادی شروع می‌شد و در شمال به موازات آزاد عباس‌آباد (بزرگراه شهید همت فعلی) به سمت شرق ادامه داد و در نهایت به آزادراه سرخ‌حصار در شرق تهران می‌رسید. در طول این بزرگراه هم حدود 26کیلومتر تعیین شده و در صورت احداث با توجه به مسیرهای پیوسته شرقی و در شهر تهران، بزرگراه رسالت در شبکه ارتباطی از ویژگی‌های غربی می‌شد.

رسالت؛  از داریو ا سردار سلیمانی

یک سال رگراه رسالت در اصل ریقا – آده دماوند ساخته ده ود و رافیک ادی داشت. اولین ام رای اتصال رگراه رسالت در سال رای اولینبار رح ساخت ونل رسالت رای اتصال دو ربی و رقی رگراه رسالت مطرح د. ماجرای ونل نهایتا در رماه سال نتیجه رسید و این رگراه از ریبا سال رهرداری می رسد.

بزرگراه رسالت در مسیر خود با بزرگراههای کردستان، آفریقا، مدرس، حقانی، صیاد شیرازی، امام (ع) و باقری، بلوارهای شاهد، حجربن عدی، آیت، هنگام و خیابانهای دکتر شریعتی، سهروردی، استاد حسن بنا، دردشت، سمنگان و دماوند دارای اطعایی مستح ا ناهمسطح است.

اربری رراه رسالت اری – اداری است و از ر رفت و مدترین رگاه های ران است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا