ورزش

رونالدو بالاخره فاش کرد/ شب قبل از فینال جام جهانی چه اتفاقی افتاد؟

ارش اف و نقل از ورفورتو، نال ام آنی رار ود او در سال ستاره انی ود و اولین ل ود را در اینترمیلان ا ل ایان رساند.

رم وب او در ابستان ا م ملی ادامه داشت، ایی رونالدو ار ار لزنی ردر ا رزیل نال ام آن. در نجا نظر می رسید مه رای او ماده ده او رمانی در ام آنی می رسد.

رونالدو از رکیب اصلی د

آیا او در نها رای م ماریو اگالو در ورزشگاه دو رانس متر از ساعت مانده روع از رکیب اصلی رزیل مقامات اعلام د نام رونالدو در ن نبود. د این دیدار از منطقه نهایی مچ ا سیب دید و نمیوانند در میدان رود. دموندو در ن مان در ورنتینا ود ای او رار ود در رکیب اصلی میدان رود.

رونالدو الاخره اش رد/ ل از نال ام انی اتفاقی افتاد؟

نیم ساعت د رکیب اصلی رزیل اصلاح د: رونالدو رگشت، ادموندو از آن اتفاق ناراحت ود نیمکت نشین د. در ن مان عیات ادی درباره رونالدو وش رسید. لیا عیاتی دربار سلامتی او ل از نال مطرح ردند. وقتی او و ل م رزیل ملکرد بود، این سی وییر د اتفاق مهمی رخ داده است. ندین وری وطئه مطرح د و از مسمومیت او و اعضای ملی رزیل رهایی در رسانه نایده د.

رونالدو نازاریو درباره اتفاقات مده ل از ن دیدار ر : د از ن نج داشتم. ازیکنان اطرافم را احاطه رده ودند و دکتر لیدیو ولدو د نجا ود. نا نمیواستند من ویند ر است. از او رسیدم ا نها میوانند روند و ای دیگری نند را میواهم وابم.

سپس لئوناردو از من واست در اغ لی در ن اقامت داشتیم دم نم و در وضعیت را وضیح داد. من د در نال ام انی ازی نخواهم رد.

اى وجود آن د او رار است ازى را از دست دهد معاينات معینات نشان نداد رطبیعی اتفاق افتاده است و انگار اتفاقی نیفتاده است.

رونالدو در دیگری از ایش : نتایج مایش را در دست من داشتم. در استادیوم االو نزدیک دم و م: وبم. احساس دی ندارم. من مواهم ازی نم. او ارهای نداشت و میم من را رفت.

رونالدو در ادامه اعترا رد این اتفاق احتمالاً منفی ر ملکرد م میش در ازی رابر رانسه داشته است. رانسه ا دو ل ن الدین دان و ل دیگری از امانوئل رنده د و ام رمانی را دست ورد.

اندک رزیلی اضافه رد: من ازی ردم و اید ل م را اثیر رار دادم را ن نج مطمئنا سیار راد. در ر ورت، من وظایفی در ال ورم داشتم و نمیواستم را از دست دهم. میردم میوانم احساس ازی نم. دیهی است از رین ازیای دوران رفهای من نبود.

وریای وطئه

رونالدو الاخره اش رد/ ل از نال ام انی اتفاقی افتاد؟

س از عزی، اگالو اعتراف رد در نیمه اول ویض رونالدو ررده است.

تحقیقات در کنفرانس ملی برزیل برای تعیین آن چه اتفاقی افتاده است، آغاز شد و مشخص شد که رونالدو بعد از ناهار به همراه روبرتو کارلوس به اتاق هتل خود بازگشته و شروع به نرمش کرده است.

ولدو، رزیلی از سانی ود معاینه رونالدو را انجام داد. وراره ازی ردن رونالدو در نال : ور نید اگر رونالدو ازی نمیرد و رزیل ست میورد. در ن لحظه من اید میرفتم و در مال زندگی میردم و دیگر زندگی در رزیل را نداشتم.

منین ای مطرح د نج رونالدو ممکن است اطر وردن مسکنای دیدی وده بود مرای مرای مرای م رزیل این موضوع را رد و داروی استفاده از ده اندازه افی وی نیست اعث ایجاد نج ود.

رای رونالدو، داستان ایان وشی داشت. ار سال د، او در نال دیگر ام انی اهر د و ر دو ل رای رزیل

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا