فرهنگ و هنر

زائران پیش از عزیمت به مشهد محل اسکان خود را تدارک ببینند

مجله ایرانی/خراسان رضوی وزیر ور : اران مشهدالرضا ر ند امیدواریم ا مک مه دستگاها مبود دی اشیم.

احمد وحی امروز، ۲۸ شهریور، در جلسه مرکز خدمات رسانی به زائران رضوی در دهه آخر صفر در مشهد بیان کرد: از مجموعه استان‌های مختلف برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، تغذیه و خدمات اسکان زائران رضوی در دهه آخر صفر در مشهد استفاده خواهد شد. . در مین راستا مهیدات لی وبی اندیشیده و نیازمندیا ارزیابی و ادی از ن امین ده است. مبودها اید در روزهای نده امین ود و ا مک و ری مام دستگاها

رای میزبانی از ایران استفاده از امکانات سایر استانا داریم

وبعلی نظری، استان راسان رضوی نیز در این لسه آن رد: رمین اصولی مجاوران در رفع مشکلات احتمالی این بیماری است. در استان دهه ر ماه ر در ال رنامهریزی سترده در ایجاد رایط مطلوب رای ایران استیم.

وی آن رد: در ند ماه اخیر در لاش رای راهم رودن ا وجه نی داد ائران لازم است ا از امکانات سایر استانها نیز استفاده ود.

نظر :

وی ا ان این نظارت ر متا سیار مهم است، اطرنشان رد: در این راستا از رفیت سیج اصناف استفاده . نظارتا از اجحاف در اران لوگیری می کند. در ند مورد لف نفی مبالغ اضافه از ایران رفته ده ود نا ازگردانده د و ا متخلفان رخورد ده ده

دمترسانی آیران نیازمند ملی است

مالک رحمتی، ام مقام استان دس رضوی، نوان رد: ور میلیونی آیران دهه ر و دمترسانی

وی با بیان اینکه اقلام اساسی و نیاز به این جمعیت انبوه بسیار مهم است، افزود: خدمت رسانی مناسب مستلزم هماهنگی و همکاری تمام دستگاه ها و حمایت دولت است که امیدواریم بتوانیم به خوبی خدمت رسانی کنیم.

حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین در استانی خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به حضور میلیون‌ها نفر در دهه آخر صفر و نیاز به اسکان زائران، ساختمان‌های اداری موظف به اسکان زائران شدند.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانی خراسان رضوی، با بیان اینکه ۱۹ شهرداری در نوروز امسال شهری اسکان هزار نفر را داشت، افزود: شهرداری مشهد اکنون ۷۰ هزار نفر ظرفیت ایجاد کرده است. ویش ملهای امام رضا(ع) نیز در منطقه و۱۷۰ محله ر مشهد در ال میزبانی در این ر مردمی و ر اساس موقوفات، اتای مذهبی ود و اکنون نیز مینونه است ر آرا.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا