استان ها

“زیست‌فضا” جایگزین طرح “اعزام انسان به فضا” شد

رئیس سازمان ایی ایران از اجرای “طرح استا” ای “اعزام انسان ا” ر داد.

در سن سالار در وگو اي ايسنا، در وص رنامه سازمان ایی ایران در وزه اعزام انسان در این رنامه در ا نوان اعزام انسان ا اد مد و الان این رنامه را وسعه دادیم.

وی با تاکید بر اینکه در این برنامه تنها ما را بر روی زیست انسان نیست، خاطر نشان کرد: در زمینه تنها تکیه ما برای ارسال فضانورد نیست، بلکه در این طرح موضوع زیست‌فضا به طور مبسوط در یکی از پژوهشگاه‌ها در حال انجام است و این رح و رنامهای دی سازمان ایی مار میرود.

سالاریه اظهار رد: در این رح سیاری از اربریای دیگر مله ساخت مایشگاهای ر مداری را در آن.

ارش مجله ایرانی، در ور امع وسعه وافضای ور

رد ماندازها
? اقتداربخش و امنیت در امنیت ملی
? آرا و ابل اتکا در مین نیازهای راهبردی و اری امعه ایرانی و آن
? مختص ا رهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی
? وانمند در روترینی، راحی، وسعه و ولید محصولات و ارائه دمات وافضایی
? الهامبخش و افتخارآفرین در ستاره مرزهای دانش و وسعه ناوری وافضا
? ران دیگر وزه های لم، ناوری، نعت و دمات
? دانشیان و وانمند در ارگیری رین افته های لمی، وهشی و ناوری

ورت ل مده است:

رد اطلاعات لان ا
? مرکز در سیاستار راهبری، ماهنگی و انباشت دانش و در اجرا
? مایت از وصیسازی و راهم ردن ستر لازم رای ایجاد نایع دانشیان در وزه ایی.
? مایت دفمند از الیتهای موزشی و وهشی و ای لمی مورد نیاز رنامهای ایی
? وسعه وشمند و المکاریا و املات ملی
? استفاده از آثار ایی در ناخت ان و وسعه اخترفیزیک و نجوم و ازخوانی ایر اسلامی در این رسسه.
? مایت از وهشای نیادین ا ر مبانی معرفتی اسلامی منظور ولید، وسعه و ویت لوم ایه مرتبط ا.
? راحی، ساخت و رتاب سامانه های امل ماهواره ای ماردوارای
? رویج و اشا لوم، ناوریا و نوجوانان ایی در اقشار مختلف امعه ویژه نوجوانان و نخبگان.

ر این پژوهش این وزه های موجود از ن مله میوان راحی و ساخت اوشگر اشاره دارد

راحی و ساخت اولین اوشگر ایرانی و ورود وزه اوشگرهای ایی در آن ورت رفت. این محموله ونهای راحی ده ود دادهای روری، در مان اوجری، و س ازگشت ر س و ازیاش. این محموله لمی اتی ات وناگونی رای اندازه گیری رایط محیطی، لهمتری داده و مچنین ارسال رخط رخط.

در ابتداي اين مأموريت، محموله و حامل به صورت يكپارچه و بدون انحراف، مسير پروازي خود را انجام دادند و سامانه هاي تله متري و تصوير پرواز محموله را به صورت مطلوب در ايستگاه هاي زميني دريافت كردند. س از ن، ارتباط محموله من د و اوشگر در نزدیکی سکوی رتاب، سقوط رد.

دلیل ناتمام ماندن این مأموریت، اشکال ایجاد ده در اتصال ن محموله و امل ود. بر این اساس، باید تا قسمت‌سازه‌های این محموله شامل جایگاه اصلی قطعات، پوسته‌ها و بخش بازیابی مورد بازنگری قرار گیرنده و محموله بعدی با اصلاحات لازم، پرتاب شود.

اوشگر

دنبال رتاب اولین اوشگر و د از نهسازی ملکرد رسامانها، دومین محموله کاوشگر ۲، بعد از پرتاب به ارسال و تصویر پرداخت و پس از رسیدن به ارتفاع اوج، با عملکرد مطلوب سامانه‌های کاهش سرعت و چترهای بازیابی، به سلامت زمین بازگشت.

اوشگر

سومین محموله اوشگرهای ایی نوان اوشگر در منماه ا رتاب د. این اوشگر وانست محفظه استی امل موجودات نده وچک و نج رده از سلولهای نیادی و سوماتیک را ا و و. دین رتیب اندازهر میزان رشد، مرگ و میر و نحوه

اوشگر

دنبال رتا موفق اوشگر ماموریت سورانه و دیدی رای اعزام موجود و انساننما از اک افضراتع در اسفندماه اوشگر رتاب د و در این مأموریت اولین سول ستی رای آنی ات موجود در ده در ور. این محموله آزمایشی بدون موجود زنده به همراه کاوشگر تا لایه‌های فوقانی جو، در ارتفاع حدود ۱۳۵ کیلومتری بالا رفت و پس از حدود ۱۵ دقیقه، با عملکرد مناسب سامانه بازیابی به زمین بازگشت.

پرتاب کاوشگر ۴ با هدف استفاده از فرآیند اکتساب فناوری‌های لازم برای ارسال موجود به فضا و به منظور عملیات آزمودن سامانه و استفاده از زیرسامانه‌های نیاز در تحقیقات زیست-فضایی صورت گرفت.

اوشگر

در فاصله کمتر از ۶ ماه پس از پرتاب موفق کاوشگر ۴، پنجمین کاوشگر با هدف ارسال موجود زنده تا ارتفاع ۱۲۰ کیلومتری سطح زمین طراحی و ساخته شد و در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۰ برای اولین بار در ایران کاوشگر حامل یک موجود زنده انسان‌نما توسط یک پرتابگر ساخته شد. اوی سوخت آمد ا ارسال د.

این اوشگر ونهای راحی ده ود رایط لازم رای نده ماندن دین منظور سول ستی سامانه آن ات امل رسامانه ولید و.

اوشگر

الیتای اوشگر لافاصله د از رتاب محموله نجم از د. دف از این التیتا، ود ناوریای مورد نیاز رای ارسال اوشگرهای ایی ود. اوشگر آخر از مجموعه های مچون آنی ات، رهگیری، ازیابی و لهمتری ل ده ود، در ریور.

عملکرد از سامانه‌های الکترونیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی، در لحظه پرتاب این کاوشگر بسیار مطلوب بود و مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده پروسه ارسال و تصویر از محموله کاوشگر مشاهده مخزن بعد از آغاز پرتاب شد. بعلاوه بر آن کارکرد کپسول زیستی نیز در تمام طول مسیر پرتاب مطلوب بوده است، به گونه‌ای که بر اساس مشاهدات تصویری و داده‌های دریافتی، زنده تا آخرین لحظه‌ها، زنده بود و ضربان قلب آن در محدوده مجاز قرار دارد.

اوشگر ام

در نهم بهمن ماه ۱۳۹۱ کاوشگر پیشگام خود را به کمک یک پرتابگر سوخت جامد، سرنشین را که میمونی از نژاد «رزوس» بود، تا ۱۲۰ کیلومتری سطح زمین حمل کند و به سلامت فرود آورد. با این طرح ایران در ردیف معدود اجرای موقعیت قرار گرفت که از توانمندی ارسال زنده به فضای ماورای جو (ارتفاع بالاتر از صد کیلومتر) و بازگشت سالم آن موجود است. دف از انجام این مأموریت، ررسی و مطالعه دقیق رایط روازی و اثر ن ر مجموعه نی محموله و م منه.

اوشگر وهش

به دنبال کاوشگر پیشگام در ارسال اولین میمون فضایی ایران به فضا و در فضای واقعی انجام بخشی از برنامه کاربردی انسان، تحقیقات و پژوهشگران «پژوهشگاه هوافضا» آماده سازی کپسول فضای دیگری برای ارسال دومین میمون فضای ایران به فضا را در دستور کار قرار دادند. . این محموله سرنشین‌دار که «کاوشگر پژوهش» نام دارد، پس از بهبود و توسعه زیرسامانه‌های کاوشگر پیشین و افزایش اطمینان آن، برای پرتاب با یک حامل سوخت مایع در روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ آماده شد.

مطابق باریزی، «کاوشگر پژوهش» در این روز در پایگاه پرتاب‌های فضای ایران واقع در سمنان، روی سکوی پرتاب مستقر شد و همان طور که انتظار می‌رفت، دومین میمون فضای ایران را به فضای زیرمداری ارسال کرد و پس از مدت زمان حدود ۱۵ دقیقه سالم به مین ازگرداند.

اکنون رنامه “زیست ا” در دستور ار سازمان ایی رار رفته اورت

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا