عمومی

سندروم آتیلا: شتردزدان و تخم‌مرغ‌دزدان

لاصه داستان : لا دروازه در مجارستان

آتیلا در زمان فروپاشی کمونیسم و ​​شیر تو شیر شدن محیط مملکت که حکومت رژیم سابق و رژیم بعد از پاشی هر کدام به نحوی باشد فساد و اختلاس و دزدی می‌کند، استعداد خاص خودش را کشف می‌کند: استفاده از قابلیت و توانمندی بدنی برای دزدی. از بانک‌ها دفاتر ست و ر ایی در ن ول نقد وجود داشت. لا اندروش این رتیب راه دزدی از این مراکز را میرد. لا د از ند دزدی مجرم سریالی سرقت انکه ها، مهها، دفاتر ست و … دیل میود.

نکته جالب جامعه‌شناختی داستان آتیلا آمبروش (Attila Ambrus) این است که وقتی پلیس مجارستان در مقطعی تصویری از او را منتشر می‌کند تا مردم هر اطلاعی درباره او را به پلیس منتقل کنند، با بازخورد منفی مردم ممکن است. روایتی در ن مردم ل رفته ود مبنی ر این اید این دزد ناشناخته، رابینودی مل میند و ولها را ن. روهایی از مردم میند از م دم این دزد رم مردانه مدزد، مقامات لاصه، لیس از مایت مردمی رای مقابله با لا اندروش رخوردار ود. لا اندروش ونهای رمان مردمی م میشود.

داستان لا مبروش از ابرین داستانهای واقعی در «پادکست آنال» (پادکست کانال بی) اما این داستان واقعی ر از ابیت داستانی، نتیجه امعهناختی مهمی دارد.

ن امعهشناختی
نتیجه امعهشناختی داستان لا مبروش را ا ارت snapدروم_آتیلا میوان نشان داد. سندروم آتیلا وضعیتی است که جامعه‌ای بر اثر شدت گرفتن «ادراک فساد» یا «مشاهده فساد» رهبران سیاسی، دولت‌های دولتی و کارگزاران حکومت، به ستایش دزدی و آسیب‌پذیری عادی روی می‌آورند. شاید این ستایش را با بیان نکنند، اما خود می‌گویند «مقاماتی که جوانمردی، در مقابل میلیون‌ها نفر از افراد، حمایت قانونی و بدون پاسخگویی دزدی می‌گویند. س من را از رداشتن سهمم از منابع ور الت م؟»

دروم_آتیلا میواند نقطهای می رسد دزدان ردهان مثل لا را دیس و ستایش ند، و دستگیری لا معلوم رد مه ولهای دزدی رای مار و مشرو

امعه وقتی داریم ماد دار ناشایست اکمان، ر روع مید د واند ن و البته از رایند روپاشی اخلاقی، ارآمدی و مهگیر دن ساد است. لای است اخلاق انسجامبخش رو نابودی میرود.

snapدروم_آتی لا نقطه ازگشت نیست اما ازگشتن از ن مشکل است. اسنپدروم لا آن معکوسی از ربالمثل م ست. اند «تخممرغ دزد ر دزد میود.» روایت اماناختیتر این است: وقتی ردزدی معمول درتمندان ود، نچه ن روند درمان در سطح لا میرسد، ممرغ دزدی است. ودش و نیز ار و ود نی وجیه نرا راهم واهند رد.

snapدروم_آتیلا ورتی از مینه سازی ردزدی رادستان رای ممرغدزدی رودستان است.

*امعهناس

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا