عمومی

سیدمحمود دعایی؛ مظهر آنلاین و پارسایی

ای دعایی از دماتی رهنگ و ای رهنگی داشته ام شبیه است. لاوه ر این ایشان روتن و دور از ر و ودنمایی دمت می رد. من که از خوانندگان همیشگی روزنامه اطلاعات بوده و امیدوارم خط مشی و روش مرحوم آقای دعایی همچنان ادامه داشته باشد و در عین حال توجه به معنویت و اعتدال و عقلانیت، دفاع از مردم و میهن دوستی سرلوحه کار و نوشته های دوستان قرار گرفته و مطالب ارزشمند باشد. ادبی و رهنگی ا مان سطح الا و والایی از لم ما می راوید، از م منتشر ود.

داوند روح ن د سعید را رین رحمت و رامش رماید. مه ما متأثر ده ایم و درگذشت ای دعایی ایعه رگی رای رهنگ و رسانه ا در ور ماست. امروز برای آن مرد وارسته و خدمتگزار واقعی شعر کوتاهی سروده ام که باتوجه می شود به این نتیجه رسید که جملگی نشان دهنده سلامت نفس و پیراستگی و پارسایی و فروتنی و صفا و وفای ایشان بود، این رباعی هم بیانگر نظر و احوال بنده در این شرایط بود. و درباره این دان جالب است:

مرِ آنلاین و ارسایی رفته ست
ن لطف و دلگشایی رفته ست

از ولله م امت مد
دیدم نه، محمود دعایی رفته ست

* نشر ده در روزنامه اطلاعات/ نبه رداد

ادبود روح نخبگان رآنلاین رای سید محمود دعایی

سیدمحمد دعایی؛  اتوبوس سواری ماشین دگلوله

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا