عمومی

شش اثر افسردگی بر زندگی شخصی و کاری

مل ار، مدرسه ا دانشگاه رساند. افسانه در واقع انرژی و انگیزه الیت را از رد می گیرد.

ارش مجله ایرانی، روزنامه ام م نوشت: «افسردگی میوانند نظم زندگی را م ند و ره زندگی را اند. اسردگی رانناپذیری رندگی در ورت روز نها ر است افراد رواندرمانگر مراجعه نند.

سانی افسردهاند موما در ول نمیوابند. مین دلیل در ول روز وابلود و ایستاد. در واقع مشکلات واب رای نه وجود میورد. آسیب ر ارکرد مغز اثیر منفی میارد. رد افسرده موما مرکز ندارد و مسائل را راموش می کند. افراد افسرده معمولا از ای لذتبخش لذت نمیبرند و مدام از زندگی ایت دارند. نها نگاه مثبت و امیدوارانه ود را از دست داده است. مل ار، مدرسه ا دانشگاه رساند. افسانه در واقع انرژی و انگیزه الیت را از رد می گیرد. مخفف اعث روابط اِ ارتباطات دوستی میود.

انزوای اجتماعی از مله اثیرات افسردگی ر زندگی است. اهش اعتمادبهنفس م از نگرانی است. اراد افسرده از موقعیت ود در امعه ناراضی استند و احساس دی نسبت دارند. سمینید رای داشتن زندگی سالم، افسردگی اید ر ودتر درمان ود.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا