دانش و سلامت

شیوه‌ای کم‌هزینه برای شنوایی‌سنجی کودکان با استفاده از تلفن همراه/ عکس

رسی نوا نوزادان میواند الشرانگیز اشد را نوزادان نمی واند سیستم دید ا استفاده از لفن مراه وشمند، دفون و میکروفون ساده، راه لر مهزینه رای آن م.

در بیشتر جهان اول، نوزادان تازه متولد شده معمولاً با استفاده از دستگاهی که به طور هم‌زمان دو صدا را از طریق یک اسپیکر در هر گوش پخش می‌کند، از نظر کم‌شنوی غربالگری می‌شوند. اگر وش نوایی اشد، سلول های مویی ن در واکنش داهای رکیبی مرتعش میوند و دای سومی را ایجا. دستگاه، دای سوم را می دهد و آن امکان می دهد یک دانش مه در وش وب میرود.

اِ وجود این، نین سیستمهایی رای استفاده در ورهای در الوسعه، سیار رهزینه ستند. در نتیجه، اگر نوزادی ناشنوا باشد، والدین ممکن است تا زمانی که تعداد زیادی را به طور ناموفق در جستجو برای رشد مهارت‌های زبانی کودک اسپری نکنند، متوجه ناشنوی او نشوند. اینجاست سیستم دید وارد میود.

وهای مهزینه رای نواییسنجی ودکان ا استفاده از لفن مراه/ س

این سیستم وسط “دانشگاه واشنگتن”(UW) این دو دفون اوشگر متصل میوند اوی میکروفون وچک است. اوشگر مانند دفون در ر وش رار میرد و ور مزمان دو دای اولیه را میند و دای س وم. این اوشگر لفن مراه وشمند مرتبط میود رنامه سفارشی را اجرا می کند.

«جاستین چان» (Justin Chan)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: صداهایی که از گوش خارج می‌شوند، بسیار خفیف هستند و گاهی اوقات به خاطر وجود سر و صدا در محیط یا تکان خوردن سر بیمار، سخت است. ما الگوریتمهایی را روی لفن راحی ردیم ما مک میند ا نظر را ا ن مه دای سزمینه. این الگوریتمها میوانند درنگ روی ر لفن مراه وشمند اجرا و نیازی دیدترین مدرند د لفن مراه وشمند.

ان ناور رای مایش نوایی مار نفر ا نها نوزادان ماهه وند، در سه لینیک نوا مشخص د این دستگاه دستگاه های د است و مه مارانی را مشنوایی اکنون رای از این سیستم در روژه ربالگری نوایی نوزادان در نیا رنامهریزی می شود.

آن افزود: ما رست داریم واقعاً سلامت آنی، ویژه نوایی نوزادان ر اریم. من و دارم سیار وشحال کننده است دانیم اتی ما انجام مدهیم،

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا