عمومی

صفر از پنج هزار میلیارد تومان!

در سال ام انی ستیم و نج ماه دیگر وتبال در سراسر آن داکثر و رسید. ن مان است به عنوان مثال ازی ایران و مریکا ا ایران و انگلستان، رسش اینجاست سهم ملی ایران نوان محتوای اصلی از این وان راخ ست؟ .

ارش مجله ایرانی، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا و بعد از هیاهوی فراوان، قرار گرفتن صداوسیما درآمدهای ناشی از پخش تبلیغات تلویزیونی حین پوشش مسابقات ورزشی را به نسبت ۷۰ به ۳۰ (به سود صداوسیما) با وزارت ورزش و جوانان تقسیم کند. رآور دوستان از این دود میلیارد ومان ود درصد ن مید میلیارد ومان. الا ریم از اینکه نتوان ومان وصول کرد. اما واقعا میلیارد ومان ارزش داشته است و د ما در ورت وصول، وزارت ورزش اید این میلیاردند؟ ر دراسیون در ول میرسد و د، از سهم دراسیون وتبال در رار است ر اشگاه لق رد؟ در اب مقایسه ادآور مینیم سالارشناسان ارزش لویزیونی ددی ا امروز سیار درشتر از اینها ده است.

دالبته ودداری داوسیما از رداخت لویزیونی داستان دیمی و ار ار ده است. امروز واداران ماتور م میدانند در وتبال مدرن، ا درصد نه اشگاها از مین محود می ا این ال ا این د داستان لویزیونی اوت رگ ا دا واهد رد. سهام رافت سهام رسپولیس و استقلال افتادهاند و در اولین ام درصد از سهام سا رضا . ویا ریختوپاشایی آرا ور مشخص در رسپولیس ورت رفته ما ارتباط من روش سهام و واریز وح ول در مجموع اما از الا د لاوه ر مالکیت معنوی، مردم در مالکیت مادی سرخابیا م سهیم ستند. نابراین لویزیون «باید» سی سهم ریده، م سب سود داشته و اهراه امین این منفعت م استیفای لویزیونی است. مطمئن اشید دون روشنکردن لیف این موضوع، وصیسازی ا ستی snapن مقابله واهد د. راستی است داوسیما از ن نج ار میلیون میلیارد ومان و البته انبوه درآمدهای انبی، مبلغی را م را رد.

نکته ر: در سال ام انی ستیم و نج ماه دیگر وتبال در سراسر آن داکثر و رسید. ن مان است به عنوان مثال ازی ایران و مریکا ا ایران و انگلستان، رسش اینجاست سهم ملی ایران نوان محتوای اصلی از این وان راخ ست؟ . این نقدر ول ندارد ازی دارکاتی رومند رای ودش مهیا ند و ا نیه ری راهی انی ود. آیا این «ظلم» نیست؟ این مانگیز نیست؟»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا