استان ها

ضارب سلمان رشدی ارتباط با ایران را تکذیب کرد

ارب «سلمان رشدی»، نویسنده مرتد موهن ساحت رامی امبر اسلام (ص)

ارش روه آن گزارش نا،

ادی مطر ساکن ر «فیرویو» در ایالت «نیوجرسی» است در رب نیویور ا اقو سلمان رشدی را می رد. ر ارشا اکی است او ن ا ربه این نویسنده مرتد وارد رد.

مطر در این مصاحبه که از زندان منطقه «شوتاکوا» در واکنش به گزارش‌های اثبات‌شده‌ای که ادعا می‌کنند سلمان رشدی زنده است، انجام شد، گفت: «وقتی شنیدم او زنده است متعجب شدم.»

سلمان رشدی ساعت معه (به وقت محلی)

در سال ری مسی موبایل را رنگیخته ود. اومین دلیل زندگی مخفی ا رایط سخت امنیتی روی ورده ود. رت امام مینی (ر) د از انتشار این اب وای ارتداد وی را ادر نمودند.

وی در اسخ این سوال از مله سلمان رشدی را ر نظر و امام مینی انجام می دهد [خمینی]احترام ائل ستم. رمینیم ایشان ردرگی است. مینقدر میوانم در این اره ویم.»

روزنامه «نیویورکست» نوشته ادی مطر ارتباطش ا ایران را د و لویح ارلاً

وی در بخش دیگری از این مصاحبه توضیح داد بعد از آن در فصل زمستان توییتی را دید که در آن سخنرانی سلمان رشدی در شاتاکوآ اعلام شد تصمیم گرفته شد به آنجا برود و به او حمله کند.

ادی مطر : «من از این دم وشم نمیآید. رمینم دم وبی نیست. از او وشم نمید. لی از او وشم نمید. او سی است اسلام و اید [مسلمانان]و نظام اعتقادی نها مله رده است.»

ادی درباره نحوه ملهاش سلمان رشدی

او : «آن دور و رها رسه میزدم. ار عاصی انجام نمیدادم و دم میدم.» ادی مطر نجشنبه را روی من وابیده است. وی اضافه رد: «تمام نه وقت را رون ودم.»

ادی مطر ویدئوهای سلمان رشدی را روی وتیوب دیده است. او : «سخنرانی های ادی را دیدم. از دمهایی اینقدر دو رو ستند وشم نمید.»

انتهای ام/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا