عمومی

ضرورت گفت‌وگوهای اقناعی در جامعه

انسان ا م وگوش لم دا می ند اما ا ابزار ملی نی مانند دست وپا وزبان ن لم را محقق م سازد. اگر م وگوش ری را نند اما ابزار ملی عقد و رکتی اند نمی واند ود را از ر رهاند . در این رض س نمی واند ارکرد م وگوش ایراد رد را وظیفه ود را درستی انجام وظیفه داده اند. اما در مرحله مل دست وپا از اجرای ملی مطابق ادراک از مانده اند.

امیر المومنین علی (ع) در یکی از حکمت های نهج البلاغه(حکمت ۱۰۷) می فرماید: رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَ آوردا حال یَنْفَعُهُ بود، حال یَنْفَعُهُ. و سودش نکرد. این تعبیر بلند نشان می دهد که چه بسا عالمانی که جاهل اند چه در آموزه دینی آنچه در برابر جهل است، عقل است ونه علم به این معنی که ممکن است کسی عالم باشد اما از نیروی تعقل وخردورزی محروم باشد.

مرحوم الله العظمی (ره)
از امبر اکرم (ص) روایت ده است ( ار الانوار لد ) : رکس لمش مل ند داوند نچه را نمی داند را ارث او منتقل می کند.
واژه «ورثه الله» انگر ن است مت لم وادگیری را ر نین نده ای میل نمی ند.

از سیب ا ردی واجتماعی ممکن است دید د مین اصل است اصل ن لم وعمل . م در رفتارها وسلوک ای ردی وهم در سلوک ای اجتماعی . استن از آن اصله و منطبق ردن لم وعمل ر م می واند مسیر رفت وترقی را موار ساخت . در واقع علمی که به آن عمل نمی شود مصداق اتم علم غیر نافع است که در روایت به شیوه ایجابی از خداوند وجودش را درخواست می کنیم : اللهم ارزقنی علما “نافعا” (الکافی ج ۲ ص ۵۸۴)وبه شیوه سلبی از علم غیر نافع به خدا. ناه می ریم : اللهم انی اعوذ من لم لاینفع (بحار الانوار )
ال رخی ا ادرا ا اماعی ما ارغ از ناح ندی ا سیاسی در این جماعیه ار سختی نیست اما اگر من در مورد مل واقع و اثیرات روانی در ایجاد وفا اهاد اما

ادراک معی ما این است که امعه نیازمند ارچگی و رهیز از و راکندگی است. اما در مل مسیری را می نیم آن ادراک منطبق نیست . نقد ناقدان ودفاع مدافعان از هر پدیده ای بسیار خوب ولازم است اما آن را باید در بستری کرد که وفاق جمعی خدشه نبیند و این مهم نیاز به شکل گفتگوهای سازنده در جامعه است . و در رآن ریم ن داوند وشیطان ل رفته است . مرین وهای سازنده امری روری رای امعه ما است . در و ای سازنده اصل وجود وشخصیت رف مقابلت ناخته می ود و سخن ویا دیدگاهش نقادی می ود . وگفتگو مره ود را در اقناع سازی نمایان می ند . وبا این وه وفاق و ارچگی متر سیب دیده وجامعه از افتادن وادی وپراکندگی در امان م ماند.
افتن موارد ادراک معی و امین ساز وکارهای ملی ساختن ن مهم رورت امروز امعه ماست.

مهم تفاوت بین اثبات واقناع در مباحث اجتماعی ( البته نه در علوم عقلی ) در دو چیز اول اثبات می شود، ممکن است زبان در مقابل را ساکت کند اما دلش همچنان آرام است اما در اقناع دل طرف مقابل آرام می گیرد . ودیگر نکه در اثبا اید از ابزار اصی رای اثبات ره رفت اما در اقناع اه نگاه رف مقابل دلآرام امعه ما امروز از اثبات اقناع نیاز دارد . وگو ای اقناعی رورتی ستند می واند واسطه دیل ادراک مل وندو سکون و وفاق معیک ند.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا