دانش و سلامت

عرضه ۲۴۶ محصول برای پاسخگویی به نیاز‌های حوزه سلامت با توانمندی شرکت های دانش بنیان

ارش اف، وزه سلامت از مهم ایی است ا مک ناوریای نوین روند ولید محصولاتش ودی می اگر وانیم نوآوری لاقیت و ناوری رانی ن نیم، اِفراد مردم و امعه واهد.

این وزه ناورانه امل ای وجود، ون ولید داروهای داروهای ستی، واکسنهای انسانی، ات محصولات نقشی اثرگذار در وسعه نظام داشت و درمان ور دارند. وجهی این وزه م وارض انبی ادی رای داشت و سلامت ور دارد.

نیاز‌های فناورانه به توانمندی‌های دانش‌آموزی و تخصصی این حوزه ماموریتی است که یک شبکه ملی در معاونت علمی و فناوری‌جمهوری دنبال می‌شود تا از طریق بازار محصولات بنیان این حوزه را توسعه دهند.

در مین راستا الان محصول ناورانه ولید ده در این مینه رضه ده است این محصان این محصول است. این مچنین وانمندی رکت دانش نیان را م ازار دفی معرفی رده است.

منبع: اشگاه رنگاران وان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا