ورزش

عمرم را پای تربیت بدنی گذاشته‌ام/ جلسات با پیشکسوتان به سود ورزش کشور است

مراه ا موا از سوتان در سال ور سجادی

سن روشن: مرم را ای ربیت دنی اشتهام/ لسات ا سوتان سود ورزش ور است.

سن روشن را اید از امیان وزارت ورزش و وانان از روز اول ا امروز دانستم مواضعی متفاوت ر و درست

ارش رنگار ورزشی گزارشی رنا؛ سوت وتبال از مان ابتدا من مایت از سیدحمید سجادی نوان

سن روشن مان ابتدا امر ابت رات در وزارت ورزش و وانان اظهار داشت: امید با تغییر در وزارت ورزش و همچنین فدراسیون فوتبالی است که روزهای خوبی را برای ورزش و فوتبال کشور داشته باشد و با قطاری که از ریل خارج شود به مسیر خود بازگردانده شود.

سن روشن احساسی نداشت و امیدواریایش در مینه ولید ازیکنان او در ملاقات با وزیر ورزش و رئیسی : محبت ردند و ما رست دادند. ما در راستا وصیسازی استقلال و رسپولیس رفایمان را مطرح می کنیم. انشالله س از و سر اشتن مرحله اولیه روش سهام، ادامه مسیر من موفقیت ود را مردم دام دام منا ا وجه نامگذاری سال نام سال ولید اعلام ردیم در وتبال در مینه ولید مفید است. ور مثال ودروهایمان ا مشکل میرن اما وتبالیستایمان را ا مبالغ الا می کند. ود این روش مک می کند ورزش سر ا اشد.

وی درباره ملاقات با سجادی م : لی وب است در رستایی مناسب نین دیدارهایی گزارش ود. ای سجادی ود ورزشکار وده و میداند این لسات اثیری میارد. ا وجه مشکلات رشمار ور، اینگونه لسات سیار اداب گزارش میود و میوانند مسئولین مک امیدوارم مسئولین و وزرایی دیگر ون نعت مداری میدار مانند این لسه لساتی گزارش نند. رمانان له له ستند.

می د از ملاقات این سوت وتبال ا رئیس مهور و وزیر، او درباره مقوله مهم وصیسازی : ر درباره مقوله وصیسازی استقلال و رسپولیس ایی ده ود و الا دم اول رداشته ده است. امیدوارم ادامه مسیر من ا موفقیت ود را مردم دغدغه دارند.

روشن در نهایت ااکید ر ارتباط وزارت ورزش و وانان یک راهکار مفید، انتقال ربه و مکار: من نوان سوت وتبال مرم را ای این ورزش اشتهام و میوانم ن مک نم. ودم در وانی ورزشکار ودهام و میدانم اید وزارت ورزش و وانان مک نیم و ا ن امل داشته اشی اشی اِ ررسی مشکلات و مرتفع ردن ن میوانیم رشد ن مک نیم.

انتهای ام//

ای این ر مفید ود؟

نتیجه ر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا